2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Telemática (2010)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l’explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
  A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
  A3 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i facilitat per al maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
  A4 Capacitat per analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l’àmbit de les telecomunicacions.
  A5 Capacitat per utilitzar la instrumentació necessària per a sistemes de telecomunicacions.
  FB1 Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
  FB2 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  FB3 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB4 Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB5 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  RT1 Capacitat per aprendre de manera autònoma noves tècniques i coneixements adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
  RT2 Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
  RT3 Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
  RT4 Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
  RT5 Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions, el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
  RT6 Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
  RT7 Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
  RT8 Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els corresponents dispositius emissors i receptors.
  RT9 Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
  RT10 Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
  RT11 Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
  RT12 Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
  RT13 Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i les aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
  RT14 Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
  RT15 Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
  TEL1 Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia des del punt de vista dels serveis telemàtics.
  TEL2 Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i seguretat (protocols criptogràfics, túnels, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarificació, fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o gran distància, amb diferents amples de banda, incloent-hi telefonia i dades.
  TEL3 Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, dimensionament i anàlisi.
  TEL4 Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
  TEL5 Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i els serveis telemàtics.
  TEL6 Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
  TEL7 Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
  TFG1 Exercici original que s'ha de fer individualment, presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.
  B2 Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciti per a l’aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el doti d’una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.
  B4 Facilitat per al maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
  B5 Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  B7 Conèixer i aplicar elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
  B8 Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l’electrònica.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.