2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1.
Nocions generals de la gestió empresarial. El Pla d’Empresa.
En aquest primer bloc l’alumne ha d’assolir quatre idees bàsiques sobre el món empresarial. S’explora el concepte de sistema econòmic i la influència dels mercats, l’entorn competitiu i l’oferta i demanda en l’activitat empresarial. Donat que cada vegada més les empreses inicien processos d’internacionalització és important entendre el concepte de globalització, la creixent interdependència econòmica i el diferent grau d’implicació internacional pel qual poden optar les empreses.
En aquest mòdul introductori és també important per a l’alumne el concepte de responsabilitat social de l’empresa, així com en la tasca dels gestors: la presa de decisions.
Tanmateix, s’introduirà a l’alumne el concepte del Pla d’Empresa, com crear una empresa i com es gestiona. Fil conductor del temari de l’assignatura que ens portarà a tenir una idea global de com funciona una empresa i les seves àrees funcionals més importants.
Mòdul 2. El Pla de Màrqueting. En aquest segon bloc s’aproxima als objectius organitzatius, tenint en compte l’anàlisi del mercat, les possibles orientacions i característiques, i el marketing mix, centrant-nos en el servei, la satisfacció i l’èxit del client. És important també comprendre la natura de l’estratègia com es crea valor per al client, entenent els conceptes d’avantatge competitiu i les estratègies de lideratge en costos i diferenciació, per veure com poden créixer les empreses i els riscos que comporta.
Mòdul 3.
El Pla d’Operacions
Disseny del procés.
Aquest mòdul està dissenyat per introduir a l’alumne en el món de la direcció d’operacions. Un cop establerts els objectius i prioritats competitives és important establir plans d’acció que busquen respondre a una sèrie de preguntes bàsiques:
• Què produir? Disseny de productes
• Com produir? Disseny de processos
• Quant i quan fabricar? Planificació i control de la capacitat
• On fabricar? Localització empresarial
L’estratègia de qualitat, aprovisionament, la gestió de personal i del a tecnologia acaben de configurar les decisions estratègiques clau de la direcció d’operacions.
Mòdul 4.
Pla Econòmic i Financer.
Dins del Pla de l’empresa cal tenir ben clar i definit quins són els aspectes financers i econòmics de tota empresa, així com l’estructura del mateix i els impostos que s’han de pagar, per acabar calculant els beneficis de la mateixa. Es persegueix que l’alumne aprengui alguns conceptes que tot i ser comptables, són coneixements generals que s’utilitzen sovint en el món.