2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
B7
C3
C4
Treballs i Activitats que l'alumne haurà de presentar al professor. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
FB6
B7
Exàmen per comprovar el nivell assolit de l'alumne al final del curs.Dos examens parcials durant el curs. La nota mínima per a poder fer mitja serà un 4. 50%
Altres  

Assistència a les classes pràctiques i participació de l'alumne/a a classe

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria de l'assignatura, consistirà en la superació d'un examen teòric i pràctic que permetrà recuperar el 100% de la qualificació de l'assignatura.