2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Computer engineering (2010)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEMS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
A5
A7
CM10
CM14
CT5
Resolució d'alguns exercicis teòrics on l'alumne ha de demostrar la seva competència en l'analisi, planificació, disseny i desenvolupament de problemes d'enginyeria. 40%
Multiple-choice objective tests
A5
A7
CM10
CM14
Realitzacio de diversos test teòrcis durant el quadrimestre relacionats amb la materia impartida fins aquell moment. 30%
Practical tests
A5
A7
CM10
CM14
CT5
Resolució d'alguns exercicis pràctics, que a més a més de les competències a demostrar en les proves de desenvolupament es volen valorar i avaluar les competències resolució real de problemes, el seu testeig i validació de resultats. De la mateixa manera s'avalua la seva capacitat escrita per descriure el problema i la seva resolució. 30%
Oral tests
A5
A7
CM10
CM14
Lligat a les proves pràctiques. Es fan entrevistes al grup que hagi realitzat la prova pràctica, per tal, de que manera individual, defensin/demostrin la solució proposada i el seu coneixement de la mateixa. 0%
Others  
 
Other comments and second call

Si no s'indica el contrari, l'alumne no podrà tenir a l'abast dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

Per tal de fer la mitjana entre els diferents element avaluatius teòrics s'ha de treure un 4 com a mínim de cada una de les parts (proves de desenvolupament i proves tipus test), i la mitjana entre elles ha de ser una nota igual o superior a 5 per tal de fer la mitjana amb les proves pràctiques.

Per tal de fer la mitjana entre les proves pràctiques s'ha de treure un mínim d'un 4 en cada una d'elles.

Per poder aprovar l'assignatura, la mitjana entre totes les parts avaluatives ha de ser igual o superior a 5.

És important seguir el pla de treball, que indica, setmana a setmana, l'evolució dels continguts i les dates de realització dels diferents esdeveniments.

L'Avaluació en segona convocatòria permet presentar-se a totes les proves d'avaluació que s'han desenvolupat durant el curs. En segona convocatòria pot ser que s'hagi de realitzar una única prova de tipus test que abarcarà tot el temari, una prova de desenvolupament i dues proves pràctiques. Aquestes últimes seran una modificació de les pràctiques lliurades en primera convocatòria.

Les proves de desenvolupament i tipus test es faran el dia especificat per la ETSE per a aquesta assignatura. Les proves pràctiques es lliuraran pel moodle també el mateix dia de l'examen i les proves orals lligades a les proves pràctiques es faran durant la setmana següent al dia de l'examen de segona convocatòria.

Les proves d'avaluació estaran formades per tres blocs: Proves de desenvolupament, Prova tipus test i Proves pràctiques + entrevista oral. L'alumne pot, al seu criteri, presentar-se a qualsevol d'aquestes parts la nota que constarà i s'usarà serà la de la darrera avaluació a la que s'hagi presentat.