2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A5
A7
CM5
CM11
CM13
B3
Les pràctiques poden incloure un treball previ i/o un treball posterior a les sessions del laboratori. Per algunes sessions s'haurà de lliurar un informe escrit. La nota de cada pràctica inclourà la defensa in-situ de cada alumne i la nota del treball escrit.

El pes de cadascun de les pràctiques es publicarà al principi de curs a la guia de l'estudiant.

Serà imprescindible tenir una nota mínima de 4 sobre 10 a la suma ponderada d'aquestes notes.
50%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A5
A7
CM5
CM11
CM13
B3
Hi haurà dos exàmens parcials d'aproximadament 100 minuts cadascun.

Els dos exàmens tindran el mateix pes.

Serà imprescindible tenir una nota global mínima de 4 sobre 10.
50 %
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Si no s'indica el contrari, l'alumne no podrà tenir a l'abast dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

Per aprovar l'avaluació continuada cal:

- lliurar les pràctiques dins el termini que s'especificarà als respectius enunciats o als lliuraments del moodle.

- treure una nota igual o superior a 4 a cadascuna de les proves teòriques.

- que tan la nota global de teoria i la de pràctiques siguin igual o superiors a cinc.

- les proves teòriques podran tenir algunes preguntes sobre les pràctiques. Treure molt mala nota en aquestes i haver tret bona nota de pràctiques podria suposar suspendre l'avaluació continuada. En el cas que l'alumne no es presenti a la part teòrica de l'examen o tregui mala nota de les preguntes sobre la pràctica, haurà de realitzar la part pràctica en segona convocatòria, donat que la part pràctica l'ajudarà a comprendre els conceptes teòrics.

Segona Convocatòria:

El dia que estipuli l'escola per a l'examen de segona convocatòria, cada alumne/a podrà presentar-se a les parts que més li convinguin (teoria / pràctica). tenint en compte que per a fer mitja de les parts aquestes han de ser iguals o superiors a 5. Cal tenir present que la nota que treguin a les parts presentades substituirà a la nota que hagués obtingut durant l'avaluació continuada. De la part teòrica es farà una única prova per la part del temari de sistemes donat que els coneixements són acumulatius.