2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Informática (2010)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A5
A7
CM5
CM11
CM13
B3
Les pràctiques poden incloure un treball previ i/o un treball posterior a les sessions del laboratori. Per algunes sessions s'haurà de lliurar un informe escrit. La nota de cada pràctica inclourà la defensa in-situ de cada alumne i la nota del treball escrit.

El pes de cadascun de les pràctiques es publicarà al principi de curs a la guia de l'estudiant.
50%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A5
A7
CM5
CM11
CM13
B3
Hi haurà dos exàmens parcials d'aproximadament 100 minuts cadascun.

Els dos exàmens tindran el mateix pes.
50 %
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Si no s'indica el contrari, l'alumne no podrà tenir a l'abast dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

La assignatura consta del mòdul de Sistemes i el mòdul de Xarxes, que s’avaluaran de forma independent. La nota global de cada mòdul haurà de ser >= 5. La nota final de l’assignatura serà la mitjana de les notes globals de cada mòdul.

- lliuri les pràctiques dins el termini que s'especificarà als respectius enunciats o als lliuraments del moodle.

- la nota global de pràctiques (mitjana de les pràctiques del mòdul) sigui >= 4

- la nota global de teoria (mitjana dels exàmens del mòdul) sigui >= 4

Les proves teòriques podran tenir algunes preguntes sobre les pràctiques. No presentar-les o treure molt mala nota en aquestes preguntes pot suposar suspendre l'avaluació continuada, tot i haver tret bona nota de pràctiques. En aquests casos, l’alumne haurà de realitzar la part pràctica del mòdul corresponent en segona convocatòria, donat que la part pràctica l'ajudarà a comprendre els conceptes teòrics.

Segona Convocatòria:

El dia que estipuli l'escola per a l'examen de segona convocatòria, cada alumne/a podrà presentar-se a les parts que més li convinguin (teoria / pràctica) de cadascun dels mòduls.

De la part teòrica es farà una única prova de cada mòdul que englobarà tot el temari.

Les pràctiques seran les mateixes que en primera convocatòria però podran incloure algunes variants.

La nota obtinguda a les parts presentades en segona convocatòria substituirà a la nota que hagués obtingut durant l'avaluació continuada.

Les condicions per al càlcul de la nota final seran les mateixes que per a la primera convocatòria.