2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 B5 Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’Enginyer Tècnic en Informàtica.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de qualitat.
 B8 Capacitat de treballar en grup i en un entorn multilingüe i multidisciplinar.,
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.