2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Electrónica (2010)
 Asignaturas
  SISTEMAS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Profesionalizador
  Investigador
  AR1 Conèixer els processos de disseny, fabricació i verificació de sistemes microelectrònics en general i sistemes MEMS o amb sensors en particular.
  AR2 Entendre les especificacions d'un sistema electrònic amb dispositius semiconductors, sensosr i/o MEMS.
  AR3 Aplicar les tècniques bàsiques de modelització de circuits electrònics de potència.
  AR5 Utilitzar eficaçment eines de simulació de circuits i de simulació de sistemes dinàmics.
  AR6 Dissenyar i implementar microsistemes que compleixin unes especificacions prefixades.
  AR7 Dissenyar controladors per a sistemes electrònics de conversió de potencia fent servir tècniques clàssiques.
  AR8 Conèixer els dispositius i circuits electrònics bàsics de tractament i conversió d'energia elèctrica.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC13 Aprendre a aprendre
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.