2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Procediments de selecció i assignació
Procediments

Cada titulació té assignats un o diversos tutors interns que són els que tutoritzen als estudiants durant la seva estada de pràctiques. Per la seva banda, l'empresa o institució pública es l'encarregada d'assignar la persona o persones que realitzaran les funcions de tutor extern de l'alumne.

Pel que fa al procediment de selecció i assignació dels alumnes per realitzar les pràctiques aquest es fa mitjançant l'acord entre l'empresa i l'alumne. Les empreses presenten les seves ofertes d'estades en pràctiques i els alumnes interessats s'inscriuen a les ofertes adjuntant el seu currículum. Un cop finalitzat el període d'inscripció l'Oficina de Suport a la Direcció de l'Escola fa arribar els currículums a l'empresa, que contacta amb els estudiants per realitzar una entrevista de selecció. Un cop l'empresa té seleccionat l'alumne acorden els termes de l'estada en pràctiques i es formalitza el conveni en pràctiques.

La Universitat es regeix per la normativa vigent en cada moment. Actualment la regulació aplicable al nostre centre és:

-Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitza el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

-Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

- Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

-Normativa de Pràctiques Externes dels Estudiants de la URV

-Normativa de pràctiques en empresa de l'ETSE

-Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre.