2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Elaboració del CV i selecció de l'empresa.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes L'estudiant disposa d'un tutor en la institució i un tutor acadèmic a la universitat, els quals s'encarreguen del seguiment, supervisió i suport durant la realització de les pràctiques.

També hi ha un Coordinador de Pràctiques del Màster.
Estada de pràctiques Durant la seva estada a les pràctiques, l'estudiant disposa d'un tutor professional el qual s'encarrega de:
- Fixar, orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en la institució.
-Avaluar l'activitat de l'estudiant en la institució i emetre els informes al respecte que corresponguin.
- Informar el tutor de la universitat de qualsevol incidència en el desenvolupament de les pràctiques.
Atenció personalitzada L'estudiant disposa d'un tutor acadèmic a la universitat, el qual s'encarrega de:
-Valorar l'adequació de les tasques assignades en les pràctiques al perfil acadèmic del màster.
- Orientar i ajudar l'estudiant en la seva relació amb la institució.
-Informar el coordinador de pràctiques de l'ETSE de possibles incidències en el desenvolupament de les pràctiques.
- Orientar l'estudiant en l'elaboració de la memòria de les pràctiques externes.
-Revisar la memòria i presentació abans de la seva defensa.
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes Defensa oral per part dels estudiants de les pràctiques externes.
Memòria Elaboració d'un treball per part de l'alumne en el qual resumirà les característiques de l'empresa, institució pública o centre de recerca on ha realitzat les pràctiques i descriurà les tasques i funcions que ha desenvolupat.