2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
Resolució en grup de casos pràctics sobre els punts principals tractats a l'assignatura 15%
Resolució de problemes, exercicis
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
Resolució de problemes de forma individual, preferentment a l'aula, que s'hauran de lliurar per a ser avaluats 15%
Proves pràctiques
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
Superació de dues proves pràctiques relacionats amb els conceptes teòrics de l'assignatura.
La nota mínima a treure a cada provà pràctica per a poder fer mitja entre totes les parts de l'assignatura serà de 4 sobre 10
70%
Altres  

A1.1 A4.8 A4.9 C1.4

En funció del nombre d'estudiants, es podran desenvolupar altres activitats per tal de complementar la nota final.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per la segona convocatòria es mantindrà la qualificació obtinguda en els apartats "Supòsits pràctics" i "Resolució de problemes" i el seu pes (15% de la qualificació final). La resta serà una única prova pràctica que cobrirà els continguts de tota l'assignatura que valdrà un 70% de la qualificació final.

En funció del nombre d'estudiants, la metodología d'avaluació es podrà modificar i es notificarà via Moodle.

En les proves individuals escrites no estarà permès l'ús de dispositius de comunicació electrònics de cap tipus (mòbils, tablets, etc.). Mentre l'alumne estigui a l'aula, hauran d'estar aturats i guardats forà de la vista.