2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  G1 Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
  G2 Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
  G3 Coneixement de dret mercantil i laboral.
  G4 Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
  G5 Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística, i sistemes de gestió de qualitat.
  G6 Capacitats per a l'organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.
  G7 Coneixements i capacitats per a la direcció integrada de projectes.
  G8 Capacitat per a la gestió de la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
  IPCC1 Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
  IPCC2 Coneixements sobre construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
  IPCC3 Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
  IPCC4 Coneixements i capacitats per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.
  IPCC5 Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
  IPCC6 Coneixements i capacitats per fer la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes.
  IPCC7 Coneixements i capacitats per fer certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
  TI1 Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
  TI2 Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
  TI3 Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
  TI4 Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
  TI5 Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial.
  TI6 Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
  TI7 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
  TI8 Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
  TFM1 Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'enginyeria industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  B7 Sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.Aclariments al model de competències
Alguns resultats d'aprenentatge de les competències nuclears no figuren al mapa de competències d'aquesta titulació de màster donat que es consideren assolits al nivell de grau.