2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
5
5
1
0
1
GESTIÓ EMPRESARIAL
1
7
6
5
5
1
0
4
PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
1
0
5
ESTRUCTURES
1
7
6
5
5
1
0
7
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
1
7
6
5
5
1
0
9
TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
1
7
6
5
5
1
1
0
SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
1
7
6
5
5
1
1
2
DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
1
7
6
5
5
1
1
4
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
1
7
6
5
5
1
1
5
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
1
7
6
5
5
1
0
2
GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
1
0
3
GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
1
0
6
QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
1
7
6
5
5
1
0
8
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
1
1
1
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
1
7
6
5
5
1
1
3
ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
1
7
6
5
5
1
1
6
SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
1
7
6
5
5
1
1
7
SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
1
7
6
5
5
1
1
8
INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
1
7
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
7
6
5
5
2
0
1
AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
6
5
5
2
0
2
MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
1
7
6
5
5
2
0
3
MECÀNICA DE MÀQUINES
1
7
6
5
5
2
0
4
MECÀNICA ESTRUCTURAL
1
7
6
5
5
2
0
5
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
1
7
6
5
5
2
0
6
CINÈTICA I REACTORS
1
7
6
5
5
2
0
7
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
1
7
6
5
5
2
0
8
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
1
7
6
5
5
2
0
9
LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
1
7
6
5
5
2
1
0
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
1
7
6
5
5
2
1
1
CIRCUITS ELÈCTRICS
1
7
6
5
5
2
1
2
FONAMENTS D'AUTOMATISMES
1
7
6
5
5
2
1
7
BIOMATERIALS
1
7
6
5
5
2
1
8
FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
1
7
6
5
5
2
1
9
ENGINYERIA DE REACTORS
1
7
6
5
5
2
2
0
MATERIALS I NANOESTRUCTURES
1
7
6
5
5
2
2
1
PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
1
7
6
5
5
2
2
2
TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
1
7
6
5
5
2
3
5
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
1
7
6
5
5
2
3
6
MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
6
5
5
2
3
7
SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
1
7
6
5
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
6
5
5
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
G1Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
RA1Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els principis i conceptes bàsics relacionats amb la direcció d'empreses.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G2Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures
organitzatives.
RA1Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i sap aplicar els continguts propis de la direcció estratègica i la planificació.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aprofondir en els coneixements de Programació Lineal.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Introducció als conceptes de optimització no lineal.
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Introducció als conceptes de optimització no lineal.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G3Coneixement de dret mercantil i laboral.
RA1Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els elements bàsics del dret mercantil i laboral.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G4Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
RA1Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la comptabilitat financera i de costos.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G5Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius
i logística, i sistemes de gestió de qualitat.
RA1Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la direcció, la planificació i la programació de les
operacions.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix i sap aplicar les eines de control estadístic de qualitat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Valoració del plantejament i de la solución obtinguda en un problema d’optimització.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Utilització del conceptes de sensibilitat del resultat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G6Capacitats per a l'organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre
prevenció de riscos laborals.
RA1Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió i direcció dels recursos humans.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G7Coneixements i capacitats per a la direcció integrada de projectes.
RA1Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes principals de la gestió de projectes, i sap aplicar les eines de planificació
de projectes.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
G8Capacitat per a la gestió de la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
RA1Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix els conceptes bàsics de la gestió de projectes d'innovació.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC1Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
RA1Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i aplica els procediments d'homologació de recipients i equips a pressió.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Projecta equips i recipients a pressió mitjançant anàlisi resistent i mètodes numèrics.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Selecciona i aplica els codis per al disseny, inspecció i manteniment d'equips a pressió.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Defineix els serveis necessaris per a la instal·lació industrial.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Dissenya plantes industrials.
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Dissenya plantes industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Planifica implantacions industrials.
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Planifica implantacions industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655217/BIOMATERIALS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Aplicació del conceptes de programació lineal i no lineal en els problemas de disseny en
enginyeria.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC2Coneixements sobre construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en
l'àmbit de l'enginyeria industrial.
RA1Coneix i aplica les normatives urbanístiques.
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i aplica les normatives urbanístiques.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Projecta instal·lacions i serveis urbans.
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Projecta instal·lacions i serveis urbans.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC3Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
RA1Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Projecta estructures adequades a la funció de la planta industrial.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Projecta estructures mitjançant càlcul informatitzat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Selecciona i aplica la normativa i codis per a la construcció d'estructures.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC4 Coneixements i capacitats per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids,
il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica,
comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.
RA1Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i té capacitat per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques, il·luminació,
estalvi i eficiència energètica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i
instal·lacions de seguretat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya instal·lacions de protecció contra incendis en edificacions industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya sistemes d'evacuació i gestió de residus.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Projecta instal·lacions de climatització i ventilació amb criteris d'estalvi, eficiència
energètica i acústica.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Projecta instal·lacions de fluids.
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Projecta instal·lacions de fluids.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Fa el dimensionament i càlcul bàsic dels paràmetres fonamentals que caracteritzen un sistema de
transport i distribució de fluids.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655217/BIOMATERIALS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Identifica les etapes d'un sistema de climatització i modela els processos psicromètrics que tenen
lloc.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655217/BIOMATERIALS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Calcula escomeses, instal·lacions d'enllaç i interiors: caixes generals de protecció, línia
general d'alimentació, derivacions individuals, comptadors, dispositius de comandament i

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655217/BIOMATERIALS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Calcula línies elèctriques en BT, i selecciona la protecció de les instal·lacions i la
protecció de les persones.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Coneix els principis fonamentals de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT), el
sistema elèctric actual, càlcul de la previsió de càrregues en edificis d'habitatges, comercials
i industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655217/BIOMATERIALS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Projecta posades a terra en instal·lacions elèctriques de BT

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC5Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
RA1Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Calcula el temps òptim per a la manutenció i el transport intern de materials en instal·lacions
industrials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya els equips de transport intern d'acord amb la normativa existent.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Identifica els mètodes de manutenció més adequats per a cada instal·lació industrial.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC6Coneixements i capacitats per fer la verificació i el control d'instal·lacions, processos i
productes.
RA1Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn què són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Defineix i analitza els registres de vibracions en el manteniment predictiu.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Defineix i executa les tècniques d'inspecció i control de corrosió

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Dissenya i gestiona adequadament la funció de manteniment.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
IPCC7Coneixements i capacitats per fer certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
RA1Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
TI1Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i
distribució d'energia elèctrica.
RA1Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza els diferents tipus de faltes que es puguin presentar a les línies elèctriques.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Calcula els paràmetres que modelitzen els diferents components d'un sistema elèctric d'energia.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix les activitats realitzades per cada participant en el mercat de producció d'energia
elèctrica: productors, operador del sistema, transportistes, distribuïdors i comercialitzadors.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix les diferents metodologies aplicades a l'operació dels sistemes de generació i transport
d'energia elèctrica.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix els diferents mètodes utilitzats per calcular un flux de càrregues.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix els mètodes de regulació de tensió i freqüència, així com els mètodes per avaluar
l'estabilitat transitòria dels sistemes elèctrics de potència.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655217/BIOMATERIALS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Analitza circuits trifàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655217/BIOMATERIALS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Aplica la metodologia per millorar el factor de potència.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655217/BIOMATERIALS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Aplica els conceptes de fasor i d'impedància i admitància complexes.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655217/BIOMATERIALS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655105/ESTRUCTURES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655217/BIOMATERIALS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Transforma elements trifàsics en connexió triangle a connexió estrella i viceversa.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655105/ESTRUCTURES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655217/BIOMATERIALS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Analitza i mesura circuits trifàsics equilibrats.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655105/ESTRUCTURES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655217/BIOMATERIALS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Aprèn a realitzar mesures de posada a terra.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655105/ESTRUCTURES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655217/BIOMATERIALS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Aprèn sobre quadres elèctrics d'habitatge.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA16Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655105/ESTRUCTURES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655217/BIOMATERIALS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Aprèn sobre sistemes de protecció d'habitatge.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA17Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655105/ESTRUCTURES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655217/BIOMATERIALS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Utilitza un simulador específic de circuits elèctrics.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA18Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655217/BIOMATERIALS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - Analitza la informació obtinguda per la instrumentació utilitzada en la qualitat de l'energia
elèctrica.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA19Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655217/BIOMATERIALS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA19 - Coneix les característiques fonamentals de la instrumentació utilitzada per mesurar la qualitat de
l'energia elèctrica.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA20Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655105/ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655217/BIOMATERIALS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA20 - Coneix les pertorbacions que es produeixen en el transport i distribució d'energia elèctrica.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
TI2Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
RA1Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Adquireix conceptes i principis involucrats en l'automatització i la producció.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Adquireix i aplica el coneixement dels diferents tipus d'automatització.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica estratègies d'automatització i implementa els Sistemes Instrumentats de Seguretat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Aprèn les bases per definir i estructurar la informació a tractar i manipular dins d'un entorn de
sistemes de producció integrats.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix com influeix el factor humà en l'entorn de l'empresa i com manejar relacions interpersonals
i gestionar el canvi.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Gestiona, planifica i justifica projectes.
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Gestiona, planifica i justifica projectes.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
TI3Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
RA1Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Determina experimentalment magnituds per al dimensionament d'elements de màquines.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dimensiona segons criteris funcionals i estructurals dels diferents elements de màquines i
transmissions.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - És capaç de seleccionar els materials i el tractament adequat en el projecte de màquines.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Planifica i executa assajos de màquines per avaluar la seva funcionalitat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655217/BIOMATERIALS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Selecciona els accionaments adequats per a les màquines.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655105/ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655217/BIOMATERIALS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655105/ESTRUCTURES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655217/BIOMATERIALS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655105/ESTRUCTURES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655217/BIOMATERIALS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Comprèn i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655105/ESTRUCTURES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655217/BIOMATERIALS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el pla i en
l'espai.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655105/ESTRUCTURES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655217/BIOMATERIALS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes, així com
comprendre els resultats obtinguts.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655105/ESTRUCTURES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655217/BIOMATERIALS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655105/ESTRUCTURES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655217/BIOMATERIALS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Selecciona els accionaments més adequats per als grups mecànics. Selecciona i aplica la
informació dels fabricants d'elements de màquines al disseny mecànic.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
TI4Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
RA1Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655105/ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655217/BIOMATERIALS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica correctament els balanços de matèria i energia.
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655105/ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655217/BIOMATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655105/ESTRUCTURES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655217/BIOMATERIALS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Donat un problema d'optimització, escriu el corresponent model matemàtic i el resol tenint en
compte les condicions de contorn i les eines matemàtiques disponibles.

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655105/ESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655112/DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655114/INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655115/GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655102/GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655103/GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655106/QUALITAT EN LA INDÚSTRIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655108/INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655111/SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655113/ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655116/SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655117/SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655118/INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655201/AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655202/MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655203/MECÀNICA DE MÀQUINES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655204/MECÀNICA ESTRUCTURAL
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655205/FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655206/CINÈTICA I REACTORS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655207/OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655208/LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655209/LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655210/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655211/CIRCUITS ELÈCTRICS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655212/FONAMENTS D'AUTOMATISMES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655217/BIOMATERIALS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655218/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655219/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655220/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655221/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655222/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655235/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655236/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655237/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Dissenya processos químics mitjançant simuladors estàndard

17655502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Simula el comportament de processos en estat estacionari
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655101/GESTIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655104/PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655105/ESTRUCTURES
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655107/INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655109/TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Simula el comportament de processos en estat estacionari

17655110/SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA<