2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents 2013
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
  A2 Capacitat per dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
  A3 Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
  A4 Capacitat per posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
  A5 Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer o enginyera en Informàtica.
  A6 Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
  D1 Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
  D2 Capacitat per fer planificació estratègica, elaborar, dirigir, coordinar i fer gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant el compliment adequat dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
  D3 Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
  T1 Capacitat per modelitzar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
  T2 Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
  T3 Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
  T4 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
  T5 Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme el procés de construcció d'un sistema d'informació en totes les seves etapes.
  T6 Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
  T7 Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
  T8 Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
  T9 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel•ligència artificial per modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel•ligents i sistemes basats en el coneixement.
  T10 Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
  T11 Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
  T12 Capacitat per crear i explotar entorns virtuals, i per crear, gestionar i distribuir continguts multimèdia.
  TFM Elaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B4 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.Aclariments al model de competències

Alguns resultats d'aprenentatge de les competències nuclears no figuren al mapa de competències d'aquesta titulació de màster donat que es consideren assolits al nivell de grau.