2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Dissenyar i implementar programari i maquinari per a sistemes electrònics digitals mitjançant dispositius de lògica programable i / o microcontroladors.
  A2 Dissenyar filtres digitals per al tractament de senyals mostrejades i controladors digitals de processos continus.
  A3 Definir i analitzar sistemes i serveis de comunicacions.
  A4 Organitzar i planificar estratègies innovadores de les empreses de base tecnològica.
  A5 Conèixer les tecnologies pròpies de la fabricació de microsistemes.
  A6 Dissenyar i implementar sensors i xarxes de sensors.
  A7 Utilitzar eines CAD per al disseny i posterior implementació de circuits.
  A8 Concebre, implementar i explotar arquitectures de distribució de potència (competència de l'especialitat Electrònica industrial).
  A9 Controlar convertidors de potència i màquines elèctriques (competència de l'especialitat Electrònica industrial).
  A10 Integrar nous nanomaterials i tecnologies en dispositius electrònics i optoelectrònics (competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
  A11 Interpretar dades estadístiques en sistemes multivariables (reconeixement de patrons, tècniques de quimiometria) (competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
  TFM Realització, presentació i defensa d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integrador dins l'àmbit de coneixements del màster.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.