2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria.
  AP2 Dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
  AP3 Dissenyar un sistema, component o procés de l'àmbit de l'electrònica i de l'automàtica per a complir les especificiacions requerides.
  AP4 Identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria electrònica i automàtica en el camp industrial.
  AP5 Utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria electrònica i automàtica.
  AP6 Determinar la dimensió dels recursos necessaris i utilitzar-los amb eficàcia, a partir del coneixement de les tecnologies electròniques per qualsevol àmbit d'aplicació a la indústria.
  AP7 Projectar i implementar els sistemes de captació de senyals necessaris per monitoritzar processos industrials, processar-los i utilitzar-los de manera eficient pel control d'aquests processos.
  AP8 Dissenyar els accionaments necessaris per actuar sobre un procés en funció dels sistemes de control implementats.
  AP9 Concebre, implementar i explotar sistemes d'alimentació o processat de potencia pels equipaments dissenyats.
  AP10 Dissenyar i implemetar Sw i Hw per sistemes electrònics digitals.
  AP11 Dissenyar els sistemes de control necessaris en els processos industrials.
  AP12 Projectar, construir, explotar i gestionar instal•lacions de caire industrial.
  AP13 Buscar, gestionar i utilitzar la informació necessària pel desenvolupament de les tasques pròpies.
  AP14 Redacció de documentació tècnica (plecs de condicions, pressupostos...).
  Research
  AR1 Conèixer els processos de disseny, fabricació i verificació de sistemes microelectrònics en general i sistemes MEMS o amb sensors en particular.
  AR2 Entendre les especificacions d'un sistema electrònic amb dispositius semiconductors, sensosr i/o MEMS.
  AR3 Aplicar les tècniques bàsiques de modelització de circuits electrònics de potència.
  AR4 Avaluar diferents alternatives d'implementació d'un sistema MEMS i escollir-ne la més apropiada en funció de les especificacions del problema.
  AR5 Utilitzar eficaçment eines de simulació de circuits i de simulació de sistemes dinàmics.
  AR6 Dissenyar i implementar microsistemes que compleixin unes especificacions prefixades.
  AR7 Dissenyar controladors per a sistemes electrònics de conversió de potencia fent servir tècniques clàssiques.
  AR8 Conèixer els dispositius i circuits electrònics bàsics de tractament i conversió d'energia elèctrica.
  AR9 Planificar i realitzar la caracterització d'un sistema MEMS.
  AR10 Validar les especificacions d'un sistema MEMS.
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)