2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Perfil

El Màster de recerca en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat ofereix dos perfils ben diferenciats: “Enginyeria de la Seguretat” i “Sistemes Intel·ligents”.

Aquests dos perfils es corresponen amb l’objectiu genèric del programa IST (Information Society Technologies) del 6è Programa Marc de la Unió Europea: desenvolupament de tecnologies i aplicacions per fomentar la societat de la informació i la societat basada en el coneixement.  Per ser acceptada, la societat de la informació i del coneixement s’ha de percebre com a segura (enginyeria de la seguretat) i com a accessible fàcilment (sistemes intel·ligents). És precisament en aquests dos camps de la seguretat i dels sistemes intel·ligents on la URV compta amb investigadors actius i amb producció científica prou visible, en forma de projectes de recerca o publicacions d’àmbit internacional.

D’una banda, la seguretat en general i la seguretat de la informació en particular són camps d’una rellevància creixent i fonamentals per fer creïble i acceptable la migració cap a la societat de la informació i la societat basada en el coneixement. L’aparició recent de línies prioritàries de finançament de R+D relatives a la seguretat n’és un reflex i una confirmació. En aquest terreny de la seguretat de la informació, la URV compta amb grups de recerca capdavanters en el seu àmbit, els quals produeixen resultats de recerca i innovació reconeguts a nivell internacional. Altrament, es preveuen col·laboracions amb altres organismes experts en el tema (UOC, IIIA-CSIC, etc.). 

D’altra banda, el perfil de sistemes intel·ligents cobreix una gran part de l’enginyeria informàtica avançada.  Així com la seguretat era necessària per fer creïble i acceptable la societat de la informació i del coneixement, els sistemes intel·ligents serveixen per accedir de manera efectiva en aquesta societat. Per tant, complementen la seguretat en la consecució dels objectius genèrics del programa IST de la UE. Segons el programa IST, els sistemes intel·ligents són elements transversals d’aplicació a molts àmbits de la societat: salut, mobilitat, seguretat, lleure, turisme, accés i preservació del patrimoni  cultural, i medi ambient.