2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Research
  AR1 Dominar l’anàlisi estadística.
  AR2 Aplicar els coneixements de matemàtiques a l’enginyeria informàtica.
  AR3 Conèixer productes tecnològics i tendències de la tecnologia.
  AR4 Dirigir, planificar i gestionar projectes de recerca.
  AR5 Redactar documentació científica.
  AR6 Aplicar metodologies per a l'enginyeria del software
  AR7 Analitzar, dissenyar i desenvolupar sistemes de temps real.
  AR8 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures de computadors.
  AR9 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures de xarxes.
  AR10 Analitzar, dissenyar i desenvolupar sistemes robotitzats i intel·ligents.
  AR11 Analitzar, dissenyar i desenvolupar bases de dades i sistemes d’informació tenint en compte l’explotació de les dades.
  AR12 Aplicar metodologies de la intel·ligència artificial.
  AR13 Aplicar el xifrat i protecció de dades.
  AR14 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures segures de computadors.
  AR15 Analitzar, dissenyar i desenvolupar arquitectures segures de xarxes.
  AR16 Analitzar, dissenyar i desenvolupar bases de dades i sistemes d’informació tenint en compte la seguretat de les dades.
  AR17 Analitzar, dissenyar i desenvolupar eines de programació
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)