2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Contenidos
tema Subtema
UNITAT TEMÀTICA I: BIOESTADÍSTICA 1. Introducció a la bioestadística. Estadística descriptiva i inferencial.
Conceptes bàsics: població, mostra i tipus de variables (qualitatives i quantitatives).
2. Estadística Descriptiva: variables qualitatives (dicotòmiques, politòmiques i ordinals). Escales de mesura. Distribució de freqüències. Representació gràfica.
3. Estadística Descriptiva: variables quantitatives (discretes i contínues). Mesures de tendència central (moda, mediana i mitjana) i Mesures de posició (quartils, decils i centils).
4. Estadística Descriptiva: variables quantitatives. Mesures de dispersió: amplitud, desviació mitjana, variància i coeficient de variació). Mesures de forma. Representació gràfica.
5. Estadística Bidimensional. Organització de les dades. Taules de doble entrada. Correlació i Regressió entre dos variables estadístiques. Variables dependents i independents.
6. Probabilitat. Conceptes. Propietats. Formula de Bayes.
7. Distribucions mostrals: binomial, Poisson i normal. Característiques de la corba Normal.
8. Mostres. Tipus de mostres. Tècniques de mostreig: probabilístic i no probabilístic.
9. Estadística Inferencial : concepte. Estimació puntual, teorema central del límit, error estàndard i intervals de confiança.
10. Estadística Inferencial: contrast d’hipòtesis. Hipòtesis nul•la i alternativa.
11. Estadística Inferencial. Nivell de significació “p”. Tipus d’errors (I i II).
12. Estadística Inferencial. Proves paramètriques (t de Student i Anàlisi de la variància). Proves no paramètriques ( khi quadrat i ANOVA).
UNITAT TEMÀTICA II: DEMOGRAFIA 1. Conceptes generals. Aplicacions sanitàries. Evolució Històrica.
2. Fonts de dades demogràfiques.
3. Instruments per a l'anàlisi demogràfica: Taxa, raó, proporció. Tipus d'estudi.
4. Estructura de població. Dinàmica de població.
5. Fenòmens demogràfics: Natalitat, fecunditat, fertilitat, nupcialitat. Concepte i mesura.. Mortalitat:Components, causes, mesura. Estandardització. Esperança de vida. Taules de vida i aplicacions.. Migració. Concepte. Evolució i mesura.
6. Tendències i política de població.
UNITAT TEMÀTICA III: EPIDEMIOLOGIA 1. Concepte d’epidemiologia. Desenvolupament Històric. Objectius i aplicacions. Multicausalitat. Raonament epidemiològic. Classificació dels estudis epidemiològics.
2. Mesures de freqüència. Raó, proporció, taxa. Indicadors de freqüència de mobilitat i mortalitat.
3. Fonts d'informació.
4. Epidemiologia descriptiva. Epidemiologia analítica: Estudis transversals, longitudinals. Cas/control i de cohort. Epidemiologia experimental. Estudis d'intervenció i experimentació.
5. Avaluació dels programes de cribatge. Validesa de les proves diagnostiques. Requisits d'un programa de cribatge. Definició de malaltia.
6. Vigilància epidemiològica. Patrons i tendències de morbi mortalitat.
7. Lectura crítica de publicacions científiques amb continguts d'epidemiologia.
8. Epidemilogia de les malalties transmisibles