2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de la assignatura
Sesión magistral Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes o/i exercicis, relacionats amb el temari de l'assignatura. Analisi i reflexió d'articles publicats aplicant els conceptes treballats en l'assignatura.