2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Continguts
Tema Subtema
PROGRAMA TEÒRIC

Bloc 1: BIOLOGIA CEL.LULAR. (6 hores)

Tema 1. Introducció a la biologia cel•lular i funcions fonamentals dels organismes. Teoria cel•lular. Morfologia i composició de la cèl•lula. Propietats estructurals, genètiques i fisiològiques de la cèl•lula. Cèl•lules procariotes, eucariotes i virus. Metabolisme i autoregulació (homeostasi i reproducció).

Tema 2. Matriu extracel•lular i membrana plasmàtica. Estructura, composició química i activitat fisiològica.

Tema 3. Matriu citoplasmàtica i citoesquelet (microfilaments, filaments intermedis i microtúbuls). Estructura, composició química i actividad fisiológica. Paper de citoesquelet en la dinàmica cel•lular.

Tema 4. Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes, endosomes, peroxisomes i mitocòndris. Tipus, estructura, activitat fisiològica i biogènesi.

Tema 5. Nucli: matriu nuclear, nuclèol i ribosomes. Organització estructural. Tipus de cromatina i nivells d’organizació molecular. Paper del nuclèol en la biogènesi dels ribosomes.

Tema 6. (I) Cicle i desenvolupament cel•lular. Mort cel•lular, apoptosi (II) Divisió cel•lular: mitosis. Meiosis i reproducció sexual. (III) Gametogènesi i fecundació. Diferenciació cel•lular.Bloc 2: GENÈTICA (2 hores)

Tema 7. Aspectes cel•lulars de l’herència. Reproducció asexual i parasexual.

Tema 8. Cromosomes i herència. Lleis de Mendel. Herència lligada al sexe. Mutacions i canvis cromosòmics


Bloc 3: MICROBIOLOGIA GENERAL (22 hores)

Tema 9. Microbiologia. Evolució històrica. Conceptes bàsics i contingut. Estructura bacteriana. Components de la cèl•lula bacteriana. Fisiologia, nutrició i creixement. Medis de cultiu. Identificació dels bacteris. Genètica bacteriana.

Tema 10. Interrelacions hoste-paràsit. Microbiota normal o indígena. Conceptes d’infecció. Postulats de Koch. Factors determinants d’acció patògena. Defenses naturals contra la infecció. Inflamació. Fagocitosi. Complement. Immunologia. Resposta immune específica. Immunoteràpia i immunoprevenció. Vacunes.

Tema 11. Quimioteràpia. Antibiòtics i quimioteràpics. Mecanismes d’acció. Classificació dels antibiòtics. Antibiograma.

Tema 12. Diagnòstic de les malalties infeccioses. Recollida de mostres, conservació i transport. Diagnòstic directe i indirecte. Cultiu. Reaccions serològiques. Tècniques de biologia molecular pel diagnòstic.

Tema 13. Cocs grampositius i gramnegatius. Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria. Cocs anaerobis.

Tema 14. Bacils grampositius i gramnegatius. Corynebacterium. Listeria. Bacillus. Clostridium. Enterobacteriaceae. Vibrio. Campylobacter. Pseudomonas. Acinetobacter. Bacils gramnegatius anaerobis. Haemophilus. Brucella. Legionella. Bordetella.

Tema 15. Micobacteris. Mycobacterium tuberculosis. Altres micobacteris d’interès mèdic. Espiroquetes. Treponema, Borrelia, Leptospira. Micoplasmes rickèttsies i clamídies. Característiques generals.

Tema 16. Micologia. Característiques generals del fongs. Els fongs com organismes patògens. Tipus i característiques de les micosis. Diagnòstic i tractament.

Tema 17. Virologia. La partícula vírica. Estructura i mecanismes de multiplicació. Diagnòstic i tractament de les infeccions víriques. Virus ADN. Herpesvirus. Citomegalovirus. Virus d’Epstein-Barr. Papillomavirus. Hepatitis víriques. HepatitisA, B, C, D. Altres tipus d’hepatitis.

Tema 18.Virus ARN. Virus de la grip. Virus de la parotiditis. Virus del xarampió. Virus sincític respiratori. Virus de la poliomielitis. Enterovirus. Virus de la ràbia. Virus de la rubeola. Rotavirus. Virus de la immunodeficiència humana. Prions: Estructura i malalties que provoquen.

Tema 19. Parasitologia. Característiques generals dels paràsits d’interès mèdic. Tipus de paràsits i malalties en l´home. Definicions. Tècniques de diagnòstic..- Protozous. Amebes. Giardia. Trichomonas. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium, Leishmania, Trypanosoma. Helmints. Enterobius. Ascaris. Trichinella. Echinococcus. Anisakis. Artròpodes paràsits i transmissors de malalties.

Tema 20. Bacterièmies. Sepsis. Hemocultiu. Endocarditis. Meningitis infeccioses.

Tema 21. Infecció respiratòria. Infeccions del tracte respiratori superior. Infeccions del tracte respiratori inferior.

Tema 22. Infeccions urinàries: caracterítiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 23. Malalties de transmissió sexual: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 24. Infeccions gastrointestinals: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 25. Infeccions de la pell, teixits tous, osteomielitis: característiques generals, diagnòstic i tractament. Infeccions de la boca: característiques generals, tipus mecanismes de defensa i tractament.

Tema 26. Control de les poblacions microbianes. Concepte d’esterilització i desinfecció. Efectes dels agents físics i químics sobre els microorganismes. Radiacions. Filtració. Agents químics esterilitzants. Desinfectants. Antisèptics. Conservants. Graus d’acció dels germicides. Tècniques per a l’avaluació de la seva activitat.

Tema 27. Infecció hospitalària i infecció adquirida en la comunitat. Prevenció de la infecció hospitalària. Paper de la infermeria en el control de l’infecció hospitalària.

PRÀCTICA 1: Introducció al maneig del microscopi i de materials al laboratori de biologia i microbiologia. Continguts teòrics i pràctics (1h 30min):

PRÀCTICA 2: Introducció a l'estructura cel•lular: organismes procariotes i eucariotes. Introducció als microorganismes: bacteris i fongs. Tincions simples.

PRÀCTICA 3: Les persones i l`ambient com a vehicle de tranmissió de microorganismes. Contaminació ambiental, de superfícies i del personal sanitari. Presa de mostres, observació de bacteris i fongs al microscopi. Proves de sensibilitat a antimicrobians.

PRÀCTICA 4: Paràsits d'importància clínica.

PRÀCTICA 5: Estudi dels processos de divisió cel.lular: mitosi i meiosi.

PRÀCTICA 6: Herència en humans I. Cromosoma i herència. Relacions de dominància i al.lels múltiples. Relació genotip- fenotip. Cariotip. Aplicació a problemes de genètica.

PRÀCTICA 7: Herència en humans II. Determinació de grups sanguinis. Factor Rh. Grups serològics: concepte antigen-anticòs.