2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: BIOLOGIA CEL.LULAR. (7 hores) Tema 1. Introducció a la biologia cel•lular. Morfologia i composició de la cèl•lula. Cèl•lules procariotes, eucariotes.

Tema 2. Estudi de l'organització cel.lular I: Matriu extracel•lular i membrana plasmàtica. Matriu citoplasmàtica i citoesquelet. Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes, endosomes, peroxisomes i mitocòndris. Nucli: matriu nuclear, nuclèol i ribosomes.

Tema 3. Estudi de l'organització cel.lular II: Cicle cel•lular, divisiò cel•lular i desenvolupament embrionari. Cicle cel•lular i mitosis. Meiosis i reproducció sexual. Gametogènesi i fecundació. Diferenciació cel•lular.
Bloc 2: GENÈTICA (4 hores). Tema 4. Cromosomes i herència. Genètica mendeliana: conceptues bàsics. Lleis de Mendel.

Tema 5: Mutacions cromosòmiques y gnòmiques.

Tema 6: Trastorns monogènics o mendelians en els éssers humans: Herència autosòmica i herència lligada al sexe.
Bloc 3: MICROBIOLOGIA (20 hores) Tema 7. Microbiologia. Evolució històrica. Conceptes bàsics i contingut. Estructura bacteriana. Components de la cèl•lula bacteriana. Fisiologia, nutrició i creixement. Medis de cultiu. Identificació dels bacteris. Genètica bacteriana.

Tema 8. Interrelacions hoste-paràsit. Microbiota normal o indígena. Conceptes d’infecció. Postulats de Koch. Factors determinants d’acció patògena. Defenses naturals contra la infecció. Inflamació. Fagocitosi. Complement. Immunologia. Resposta immune específica. Immunoteràpia i immunoprevenció. Vacunes.

Tema 9. Quimioteràpia. Antibiòtics i quimioteràpics. Mecanismes d’acció. Classificació dels antibiòtics. Antibiograma.

Tema 10. Diagnòstic de les malalties infeccioses. Recollida de mostres, conservació i transport. Diagnòstic directe i indirecte. Cultiu. Reaccions serològiques. Tècniques de biologia molecular pel diagnòstic.

Tema 11. Cocs grampositius i gramnegatius. Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria. Cocs anaerobis.

Tema 12. Bacils grampositius i gramnegatius. Corynebacterium. Listeria. Bacillus. Clostridium. Enterobacteriaceae. Vibrio. Campylobacter. Pseudomonas. Acinetobacter. Bacils gramnegatius anaerobis. Haemophilus. Brucella. Legionella. Bordetella.

Tema 13. Micobacteris. Mycobacterium tuberculosis. Altres micobacteris d’interès mèdic. Espiroquetes. Treponema, Borrelia, Leptospira. Micoplasmes rickèttsies i clamídies. Característiques generals.

Tema 14. Micologia. Característiques generals del fongs. Els fongs com organismes patògens. Tipus i característiques de les micosis. Diagnòstic i tractament.

Tema 15. Virologia. La partícula vírica. Estructura i mecanismes de multiplicació. Diagnòstic i tractament de les infeccions víriques. Virus ADN. Herpesvirus. Citomegalovirus. Virus d’Epstein-Barr. Papillomavirus. Hepatitis víriques. HepatitisA, B, C, D. Altres tipus d’hepatitis.

Tema 16.Virus ARN. Virus de la grip. Virus de la parotiditis. Virus del xarampió. Virus sincític respiratori. Virus de la poliomielitis. Enterovirus. Virus de la ràbia. Virus de la rubeola. Rotavirus. Virus de la immunodeficiència humana. Prions: Estructura i malalties que provoquen.

Tema 17. Parasitologia. Característiques generals dels paràsits d’interès mèdic. Tipus de paràsits i malalties en l´home. Definicions. Tècniques de diagnòstic..- Protozous. Amebes. Giardia. Trichomonas. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium, Leishmania, Trypanosoma. Helmints. Enterobius. Ascaris. Trichinella. Echinococcus. Anisakis. Artròpodes paràsits i transmissors de malalties.

Tema 18. Bacterièmies. Sepsis. Hemocultiu. Endocarditis. Meningitis infeccioses.

Tema 19. Infecció respiratòria. Infeccions del tracte respiratori superior. Infeccions del tracte respiratori inferior.

Tema 20. Infeccions urinàries: caracterítiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 21. Malalties de transmissió sexual: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 22. Infeccions gastrointestinals: característiques generals, tipus, diagnòstic i tractament.

Tema 23. Infeccions de la pell, teixits tous, osteomielitis: característiques generals, diagnòstic i tractament. Infeccions de la boca: característiques generals, tipus mecanismes de defensa i tractament.

Tema 24. Control de les poblacions microbianes. Concepte d’esterilització i desinfecció. Efectes dels agents físics i químics sobre els microorganismes. Radiacions. Filtració. Agents químics esterilitzants. Desinfectants. Antisèptics. Conservants. Graus d’acció dels germicides. Tècniques per a l’avaluació de la seva activitat.

Tema 25. Infecció hospitalària i infecció adquirida en la comunitat. Prevenció de la infecció hospitalària. Paper de la infermeria en el control de l’infecció hospitalària.

PRÀCTICAS AL LABORATORI (20 hores) PRÀCTICA 1: Introducció al estudi dels microorganismes en un laboratori de Microbiologia. Les persones i l’ambient com a vehicle de transmissió de microorganismes.

PRÀCTICA 2: Introducció a l’ús del microscopi. Observació a l'estructura cel•lular: organismes procariotes i eucariotes.

PRÀCTICA 3: Fongs d’importància clínica.

PRÀCTICA 4: Paràsits d'importància clínica.

PRÀCTICA 5: Divisió dels organismes: mitosi i meiosi.

PRÀCTICA 6: Espermatogènesi i ovogènesi.

PRÀCTICA 7: Determinació de grups sanguinis.