2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació genèrica de l' assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula. Estan programades dues hores lectives setmanals els dillums de de 10 a 12h.
Resolució de problemes, exercicis Exposició de problemes relacionats amb la genètica i resolució dels mateixos de forma conjunta a classe.
Presentacions / exposicions Per donar una visió pràctica dels conceptes explicats, els alumnes, en grups de tres, han de realitzar a classe una exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. Per realitzar les presentacions els alumnes contaran amb la supervisió e orientació del professor.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques guiades són obligatòries. Tindran una duració d’un total de 20 hores, distribuïdes en 5 hores diàries durant 4 dies segons l’horari oficial. El contingut de les pràctiques està orientat de tal forma que permeti a l'alumne una millor comprensió de la part teòrica del programa. També aborden aspectes tractats més superficialment a les classes teòriques.
Requisits previs:
1) els alumnes hauran de portar bata de laboratori i el guió de pràctiques que podran adquirir al servei de Fotocopisteria del Centre.
2) abans de cada pràctica l'alumne haurà de llegir amb atenció el protocol de la mateixa; això li permetrà un millor aprofitament i l'ajudarà en la confecció del qüestionari corresponent.
Avís important: aquells alumnes que faltin a més de dues pràctica sense causa justificada se’ls hi farà un examen personalitzat de les mateixes (veure avaluació) que es realitzarà avanç de l'examen final. Això no l’eximirà de tenir que respondre en l'examen final a la pregunta de practiques, ja que només es una forma de avaluar les pràctiques a les que no s'ha assistit.