2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació genèrica de l' assignatura.
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula. Estan programades tres hores lectives setmanals. Els continguts del temari explicats a les classes magistrals s’avaluaran a traves de dos exàmens parcials i d’un examen final o de recuperació que s'hauran de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10 per a considerar-los aprovats. El alumnes que hagin superat qualsevol examen parcial no hauran d'examinar-se al final de la part del programa avaluada en els exàmens parcials.
El primer parcial s'inclourà una pregunta de pràctiques i comptarà un 45% de la nota final; i el segon parcial també un 45%. Els alumnes que no superin qualsevol dels dos exàmens haurien d'anar amb la part suspesa l'examen final i de recuperació del gener.
Presentacions / exposicions Per donar una visió pràctica dels conceptes explicats, els alumnes, en grups de tres o quatre, han de realitzar a classe una exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) en la que han de participar tots els membres del grup sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. Aquesta presentació i assistència és obligatòria per tots els alumnes (excepte per els repetidors). L'avaluació dels exposicions comptarà un 10% de la nota final.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques guiades són obligatòries per tots els alumnes excepte per els repetidors. Tindran una duració d’un total de 20 hores, distribuïdes en 5 hores diàries durant 4 dies segons l’horari oficial. El contingut de les pràctiques està orientat de tal forma que permeti a l'alumne una millor comprensió de la part teòrica del programa. També aborden aspectes tractats més superficialment a les classes teòriques.
Requisits previs:
1) els alumnes hauran de portar bata de laboratori i el guió de pràctiques que esta disponible al Moodle.
2) abans de cada pràctica l'alumne haurà de llegir amb atenció el protocol de la mateixa; això li permetrà un millor aprofitament i l'ajudarà en la confecció del qüestionari corresponent.
Avís important: aquells alumnes que faltin a més de dues pràctica sense causa justificada se’ls hi farà un examen personalitzat de les mateixes (veure avaluació) que es realitzarà avanç de l'examen final. Això no l’eximirà de tenir que respondre en l'examen final a la pregunta de practiques, ja que només es una forma de avaluar les pràctiques a les que no s'ha assistit donat que son d’obligatòria assistència.
Els coneixements derivats de les pràctiques s'avaluaran en l'examen parcial primer amb una pregunta de respostes curtes.
Atenció personalitzada Els alumnes poden consultar els seus dubtes directament amb els professors, de forma virtual a traves de correu electrònic.