2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A8
A13
A18
L'assignatura s'avaluarà a través d'examen final que s'haurà de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10. Aquest inclourà preguntes conceptuals (i esquemes) del blocs de la matèria. 70
Resolució de problemes, exercicis
A8
A13
A18
Probles de genetica 5
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
Exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor 10
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
La evacuació de les pràctiques guiades es realitza a traves de la assistència que es obligatòria, per tots els alumnes i a traves 1 qüestió inclosa al examen final.
Aquells alumnes que hagin faltat a més dues pràctiques sense causa justificació se’ls li farà una prova addicional exclusivament d’aquesta part del programa.
15
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'ànim d'orientar a l'alumne a obtenir els resultats òptims (nota màxima) en l'examen es fan els següents comentaris:
1. Quan se li demana a l'alumne que defineixi un concepte, s'espera que l'alumne respongui 3 punts bàsics:
a. Què és? (estructura, composició, procés específic que es realitza)
b. On és? (localització de l'estructura o del procés) i
c. Per què serveix? (funció específica del component, etapa o procés)
Així mateix, i si procedeix, s'espera que posi algun exemple concret o faci un dibuix si és pertinent.

Si en la pregunta es demana fer un esquema és important fer-lo de manera clara i entenedora. Si és adient es complementarà amb una breu explicació.

Els alumnes que vulguin revisar el seu examen, hauran de portar els seus apunts per tal de poder comprovar i valorar més acuradament el perquè de la puntuació obtinguda.