2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A8
A13
A18
Exposició de 10 minuts (presentació en Power Point) sobre un tema d’interès i d’actualitat que proposarà el professor. S'avaluarà la capacitat de anàlisis i síntesi, expressió oral així com capacitat de comunicació. La nota contarà un 10% de la nota final. 10
Pràctiques a laboratoris
A8
A13
A18
La avaluació de les pràctiques guiades es realitza a traves de la assistència que es obligatòria, per tots els alumnes i a traves 1 qüestió inclosa al examen parcial 1. Aquells alumnes que hagin faltat a més una pràctica sense causa justificació se’ls li farà una prova addicional exclusivament d’aquesta part del programa avanç de l`examen final. 5
Proves de desenvolupament
A8
A13
A18
Els continguts del temari explicats a les classes magistrals s’avaluaran a traves de dos exàmens parcials i d’un examen final o de recuperació que s'hauran de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10 per a considerar-los aprovats. El alumnes que hagin superat l’examen parcial no hauran d'examinar-se al final de la part del programa avaluada en l’examen parcial. L’examen final o de síntesi inclourà preguntes curtes o esquemes dels tres blocs temàtics, una pregunta de pràctiques i un problema de genètica.
La nota final de l’assignatura serà la derivada de les notes aprovades obtingudes en els dos exàmens més la nota obtinguda de la presentació. Sinó es així, la nota final suspesa serà nomes la obtinguda en el examen final o de síntesis.
Totes aquells alumnes que no hagin aprovat algun dels exàmens tindran l'oportunitat de fer un examen de recuperació (segona convocatòria) que tindrà la mateixa estructura que l'examen final. Al igual que els altres exàmens haurà de superar-se en una nota mínima de 5 sobre 10, sinó es així, no es podrà considerar en la nota final ni la nota del parcial o final si esta aprovada ni la de la presentació. La nota de la presentació es guardarà durant el següent curs acadèmic per els alumnes repetidors.
85
Altres  

Els alumnes repetidors no tenen obligació de repetir les practiques si les varen realitzar totes però si cal que s'examinin de la pregunta de practiques en l'examen final. Així mateix no caldrà que facin la presentació de nou i se lis guardarà la nota obtinguda nomes durant el següent curs acadèmic. Les notes parcials aprovades dels continguts teòrics no es guarden per el següent curs acadèmic.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'ànim d'orientar a l'alumne a obtenir els resultats òptims (nota màxima) en l'examen es fan els següents comentaris:

1. Quan se li demana a l'alumne que defineixi un concepte, s'espera que l'alumne respongui 3 punts bàsics:

a. Què és? (estructura, composició, procés específic que es realitza)

b. On és? (localització de l'estructura o del procés) i

c. Per què serveix? (funció específica del component, etapa o procés)

Així mateix, i si procedeix, s'espera que posi algun exemple concret o faci un dibuix si és pertinent.

Si en la pregunta es demana fer un esquema és important fer-lo de manera clara i entenedora. Si és adient es complementarà amb una breu explicació.

Els alumnes que vulguin revisar el seu examen, hauran de portar els seus apunts per tal de poder comprovar i valorar més acuradament el perquè de la puntuació obtinguda.