2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
B5
Prova objectiva tipus test de cadascuna de les tres unitats temàtiques. Cada prova es durà a terme la setmana següent de la finalització de cada unitat. La prova serà de aproximadament 20 items amb tres possibilitats de resposta. Total tres proves. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final. 25% sobre 10 en cada una de les proves. Total 75%.
Treballs
A7
A22
L'alumne presentarà quinze dies abans de la finallització docent del primer quadrimestre un treball-memòria d'elaboració personal de caràcter obligatori sobre el monogràfic plantejat al seminari. El dia límit d'entrega es comunicarà al començament de curs. L'extensió serà de 2 cares de D.4 en format PDF. S'ha d'enviar al moodle i penjar en una carpeta-activitat, que es crearà al seu moment. El treball ha de ser reflexiu, creatiu i MAI bibliogràfic. La font de documentació ha de ser la informació treballada als seminaris i a la part corresponent de la classe magistral. 25% sobre 10
Altres  

Es tindrà en compte la'assistència i intervencions a classe a l'hora d'arrodonir la nota si cal.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tal com s'ha dit abans el treball no ha de ser bibliogràfic i qualsevol plagi l' anul·larà, sense opció a repetir-lo.

Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podràn accedir a una segona convocatòria on hauràn de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels contingut i/o dels seminaris que no hagin estat superats.