2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Realització del portafoli on es recolliran tots els treballs i aportacions realitzades durant l’assignatura: treballs de grup, resolució de problemes, reflexió, aplicació i/o transferència a la pràctica en la vida personal i/o professional seguint les normes de presentació prèviament facilitades a l’alumnat.
Pràctiques a laboratoris Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà (de forma oral i escrita) individual i en grup sobre els diferents aspectes de les habilitats de comunicació. S’entrenarà per l’adquisició d’aquestes habilitats mitjançant simulacions, exercicis, reflexions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel•lícules i/o documentals.
Atenció personalitzada Es realitzaràn atencions personalitzades a l'alumnat sempre que ho requereixin, previa demanda, de forma presencial o en l'espai moodle, en les hores establertes per a realitzar aquesta activitat.