2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A21
A22
A23
A24
B2
B6
Realització d'una prova mixta que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i exercicis pràctics. 30% de la nota final
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluaran el conjunt d'activitats realitzades durant l’assignatura: treballs de grup, resolució de problemes, reflexió, aplicació i/o transferència a la pràctica en la vida personal i/o professional
Presentació: expressió escrita, capacitat d’anàlisi i síntesi, i bibliografia.
40% de la nota final
Pràctiques a laboratoris
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluarà l’assistència, participació activa en les dinàmiques que es realitzin i la presentació oral de les activitats que s'indiquin. 30% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria:

L'avaluació continuada suposa seguir les activitats programades al llarg del curs: prova objectiva, portafoli i assistència. Cal superar cadascuna de les parts segons el barem establert. La no assistència als tallers quedarà penalitzada mitjançant la nota final.

En segona convocatòria:

S'aplicaran els mateixos criteris que en la primera. Els tallers no són recuperables, el no haver assistit quedarà penalitzat mitjançant la nota final.