2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluaran el conjunt d'activitats realitzades durant l’assignatura: treballs de grup, resolució de problemes, reflexió, aplicació i/o transferència a la pràctica en la vida personal i/o professional
Presentació: expressió escrita, capacitat d’anàlisi i síntesi, i bibliografia.
30% de la nota final
Pràctiques a laboratoris
A21
A22
A23
A24
B2
B6
S’avaluarà l’assistència, participació activa en les dinàmiques que es realitzin i la presentació oral de les activitats que s'indiquin. 30% de la nota final
Proves mixtes
A21
A22
A23
A24
B2
B6
Realització d'una prova mixta que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i exercicis pràctics. 40% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria:

L'avaluació continuada suposa seguir les activitats programades al llarg del curs: prova objectiva, portafoli i assistència. Cal superar cadascuna de les parts segons el barem establert. La no assistència als tallers quedarà penalitzada mitjançant la nota final.

En segona convocatòria:

S'aplicaran els mateixos criteris que en la primera. Els tallers no són recuperables, el no haver assistit quedarà penalitzat mitjançant la nota final.

D'acord a l'article 21 de la normativa acadèmica, durant les activitats avaluatives estarà limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant". Els telèfons mòbils, tables i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realizació demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.