2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I. Societat de la Informació i del coneixement i la seva relació amb les TIC Concepte de societat de la informació i del coneixement. Noves terminologies.
Influència de les TIC en la societat del coneixement.
Ús professional en ciències de la salut.
Competències personals i professionals necessàries per aquesta nova societat.
Unitat Temàtica II: Les tecnologies de la informació i de la comunicació. Internet
El correu electrònic
la telefonia
firma digital
administració electrònica
Intranet
Extranet
Entorns virtual d'ensenyança/aprenentatge
Unitat Temàtica III :Elements i tecnologia de la informàtica aplicada. Elements bàsics d'un ordinador i els seus perifèrics.
Característiques de la connexió a internet.
Programari lliure i de pagament.
Sofware ofimàtic: processador de textos, full de càlcul, presentacions.
Elaboració de documents electrònics.
Normes en la redacció dels missatges.
Normes per a la participació en fòrums i debats .
Problemes que ens pot generar un mal ús de la tecnologia.
Unitat Temàtica IV. Informació i documentació científica Concepte i classificació.
Unitat temàtica V. Els catàlegs bibliogràfics. Concepte. Consulta de catàlegs: Cerca simple i cerca avançada. Les matèries i paraules clau. Els límits.
Descripció i ús de catàlegs: catàleg de la URV, Catàleg de les Universitats Catalanes (CCUC), Catàleg de les Universitats espanyoles (REBIUN). El catàleg de publicacions periòdiques en ciéncies de la salut.
Unitat temàtica VI. Introducció a les bases de dades de ciéncies de la salut. Concepte de base de dades. Tipus. Estructura. Desenvolupament d'habilitats de cerca: operadors per combinació, llenguatges d'interrogació, limitadors, ús del thesaurus. Estrategies de cerca. Revisió i manipulació dels resultats.
Unitat Temàtica VII. Bases de dades en ciències de la salut d'àmbit estatal. Descripció i ús de les bases de dades d'infermeria d'àmbit estatal: Cuidatge, Cuiden, Enfispo.
Descripció i ús de les bases de dades de ciéncies de la salut d'àmbit estatal : Indice Médico Español i IBECS.
Descripció i ús de bases de dades d'altres disciplines d'interès per l'àmbit de la infermeria.
Unitat Temàtica VIII: Ètica en la cerca i difussió de la informació. El dret d'accés universal a la informació.
Respecte per les persones i les cultures.
Privacitat i confidencialitat.
Propietat intelectual i copyrigth
Conportament en la Societat en xarxa.
Preservació i emmagtzament de la informació.