2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Recollir les expectatives dels estudiants.
Informació sobre el nivell d'accès i de coneixement de les TICS.
Informació respecte a l'evolució i cronograma de les activitats del programa i de l'avaluació.
Recomanacions de bibliografia.
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics de l'assignatura.
Es posarà l'accent en les novetats aparegudes darrerament en ciències de la salut.
Temes clau sobre els que s'ha de reflexionar.
Fòrums de discussió Activitat en el Moodle de l'assignatura on es debatran temes d'actualitat i d'altres relacionats amb exercicis i treballs programats en el decurs de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis A partir d'un problema o exercici, s'analitzarà el cas i es resoldrà el tema motiu d'estudi.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d'una situació, real o fictícia a fi de que l'estudiant aporti una solució argumentada, resolgui també preguntes concretes i finalitzi amb una reflexió global.
Treballs Treballs que realitza l'alumne de forma autònoma i també en grup, amb seguiment per part de la professora mitjançant tutoria presencial o virtual i que l'estudiant haurà de lliurar en una data concreta a l'espai Moodle.
Tècnica del dilema S'introduirà cada tema i l'estudiant l'aplicarà des de l' ordinador connectat a la xarxa, sempre tutoritzat per tal de garantir que l'alumne assoleix els coneixements que es pretenen.
Pràctiques a través de TIC Es treballarà i analitzaràn els diferents recursos: informàtics, radiofònics, en format televisiu i cinema,