2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A20
B4
C2
Prova escrita i reflexiva sobre temes claus de la societat de la comunicació i de la informació.

5%
Fòrums de discussió
B4
C2
C3
Avaluació del grau de participació de l'estudiant en el tema proposat. Apropament a l'objecte d'estudi fonamentat en cerca d'informació que tingui credibilitat. 5%
Resolució de problemes, exercicis
A20
B4
C3
Qualificació del contingut, de la presentació i del lliurament en el termini marcat. 5%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A20
C3

Qüestionari escrit que avalua els coneixements adquirits sobre catàlegs bibliogràfics.

Recerca previa del tema, plantejament del problema i organització de la informació a fi de resoldre el problema.
20%
Treballs
A20
B4
C2
C3
Qualificació seguint les indicacions tant del contingut, com de l'extensió. Presentació seguin les indicacinons. LLiurament en el termini marcat.
Edició de video.
30%
Tècnica del dilema
B4
C3
Avaluació mitjançant el rendiment a l'aula i el lliurament d'exercicis.

Ús proactiu de l'entorn educatiu moodle incluent actualització del perfil d'usuari.
5%
Pràctiques a través de TIC
A20
B4
C2
C3
Proves sobre exercicis pràctics preparats per avaluar la comprensió i el seguiment de les sessions magistrals.
Qualificació del contingut, de la presentació i del lliurament en el termini marcat.
30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura és imprescindible presentar TOTS els treballs i les activitats amb pes a la nota i superar-los.

Aquells que no superin l'assignatura a l'avaluació continuada, a la segona convocatòria hauran de presentar un altre cop TOTS els treballs.