2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de salut/malaltia/atenció.
Reflexionar sobre la relació salut, inmigració i desigualtat social.
Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de morbi-mortalitat.
Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
 A20 Problematitzar i qüestionar-se determinades situacions de la seva pràctica clínica.
Explicar l'ús de metodologia qualitativa en els treballs científics infermers.
Conèixer i identificar tècniques qualitatives i ser capaç d'aplicar almenys una tècnica qualitativa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexionar sobre els límits natura/cultura.
Demostrar de forma oral i escrita tenir capacitat de síntesi i crítica.
 B8 Adquirir la destresa suficient, d'acord al seu nivell, per a plantejar un projecte segons necessitats detectades i valorar l'ús de la tècnica qualitativa més adient.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics