2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A9
A19
Es valorarà a partir d'una prova objectiva tipus test. 40%
Seminaris
A1
A3
A9
A19
Es valorarà la participació i les aportacions al grup.
Es valoraran els treballs realitzats a l'aula.
20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A1
A9
A19
C5
Es valorarà el compromís, participació i aportacions al grup; l'aprofundiment dels continguts i l'assoliment dels objectius planificats en el grup de treball. 20%
Presentacions / exposicions
A1
A3
C5
Realització d'un treball escrit en grup d'aprofundiment sobre un tema específic a triar per l'alumne.
Exposició a l'aula mitjançant mètodes audiovisuals.

20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Avaluació continuada. Per superar l'assignatura l'alumne haurà de superar el 50% en cada una de les proves. Els treballs lliurats fora de termini tindràn penalització. Si alguna de les parts no s'ha assolit o no s'ha lliurat algun dels treballs avaluables, l'alumne te l'oportuniat de presentar en segona convocatòria a la prova objectiva tipus test i haurà de lliurar els treballs que li manquin en el mateix moment.