2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A2
A8
B1
C4
S’avaluarà l’assistència, les intervencions orals, la realització i participació activa en les activitats proposades. Es valoraran el contingut dels treballs en petit grup, la qualitat de les aportacions, el treball col·laboratiu, els exercicis, les reflexions i l’estudi dels supòsits de casos pràctics proposats. 35%
Treballs
A2
B1
C4
Presentació escrita i exposició oral del treball en petit grup. Es valorarà el contingut i l’estructura del treball, la capacitat de síntesis, les fonts bibliogràfiques utilitzades, l’ús d’una terminologia adequada, la redacció comprensible, així como la qualitat de presentació i la puntualitat en l'entrega. 15%
Proves objectives de tipus test
A2
A8
A14
S’avaluarà l’assimilació de conceptes a partir d’una prova objectiva tipus test multi-ítems sobre els continguts de les classes magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació és continuada: per poder obtenir la nota final caldrà aprovar les diferents parts de l'assignatura.

En la segona convocatòria se seguiran els mateixos criteris. Cas de que l'alumne no hagi assistit a les pràctiques i altres espais participatius es dissenyaran diverses proves que integren els treballs realitzats durant els curs i les activitats que es considerin necessàries per l'aprenentatge. A la nota que s'obtingui es reflectirà la falta d'assistència o participació.