2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALUMNES, INSTITUCIONS, TUTORS
Explicació del programa, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i tutors
Pràctiques clíniques ESTADA DE PRÀCTIQUES
L’alumne ha de realitzar una estada de 18 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es duran a terme al llarg de 14 setmanes, 5 dies per setmana, en l’horari que s’estableixi en relació amb el de la infermera tutora.
L'alumne haurà de proporcionar una atenció personalitzada i integral als pacients i usuaris que li siguin assignats.
L’aprenentatge en les diferents centres,(Atenció Primaria, Hospitas) va capacitant l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges tant personals com grupals
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Portafolis/Carpeta d'aprenentatge: On l’estudiant recopila i organitza els documents i evidències que mostren la seva evolució, trajectòria i reflexions envers l’aprenentatge de les practiques clíniques i demostren el seu assoliment de competències. El portafoli està supervisat per la professora.
Sessions clíniques SESSIONS CLÍNIQUES:S’avaluarà l’assistència a les sessions, l’actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió. Es realitzen sessions cíniques.
Atenció personalitzada L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un infermer/ infermera tutor/ tutora responsable dins la institució on realitza les pràctiques clíniques.