2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
Reflexiona sobre l’ètica de tenir cura en situacions particulars de la pràctica
Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració de tractament
 A2 Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el tenir cura en base a aquella singularitat
Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
 A3 Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
 A4 Desenvolupa el sentit de responsabilitat i s'involucra en el mode de fer les coses
Desenvolupa el sentit de solidaritat i l'actitud cooperativa
Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria hospitalària
 A6 Es planteja quines són les seves necessitats formatives
Proposa compromisos per assolir aquestes necessitats formatives
 A9 Analitza com afecta la malaltia i l’entorn hospitalari a la qualitat de vida i satisfacció de las necessitats bàsiques com persona i com família
Preveu les necessitats de cura, com dur-les a terme i el mode d’avaluar-les
 A11 Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan les coses
 A12 En les seves actuacions es preocupa per mantenir la dignitat i confidencialitat i per protegir la privacitat, intimitat, del pacient i família
S’involucra en afavorir que els pacients i famílies obtinguin el que necessiten per poder mantenir la capacitat de decisió tenint en compte la seva situació
 A13 Aplicar procediments relacionats amb l'àmbit assistencial de la pràctica utilitzant criteris que garanteixen la màxima seguretat per a les persones que ho reben, per a ells mateixos i a nivell medi ambiental.
 A14 Utilitza els fàrmacs tenint en compte les propietats farmacocinètiques, terapèutiques i d’administració
Reconeix les necessitats nutricionals del pacient, les relaciona amb la situació clínica i avalua l’eficàcia de la teràpia nutricional
 A15 Identificar en els pacients els signes i símptomes associades a la seva situació de malaltia
Valorar signes i símptomes associades al dolor , incapacitat i mort
Desenvolupar la sensibilitat cap el sofriment de l’altre: Analitza les situacions en les que interpretes que connectes amb un sofriment; explora diferències entre la pròpia emoció i la de l’altre
 A19 Coneix les guies de pràctica clínica i es planteja el mode en que s'utilitzen com recurs de seguretat i recolzament de bones pràctiques
 A21 Desenvolupa la capacitat de parlar de manera tolerant
Pren la paraula amb grup amb facilitat, transmet convicció i seguretat i adaptar el discurs a les situacions
 A22 En el seu procedir té en compte que l’expressió i el control emocional es deuen adequar a l’àmbit i situació
Es planteja el seu mode de procedir davant les emocions dels altres i allò adequat de la seva pràctica
 A24 Utilitza l’eina informàtica d’ús en el context de la pràctica
Es planteja l’adequació del sistema en la comunicació de les cures
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Utilitzar la seva experiència i criteri per analitzar les causes d’ un problema i construir una solució més eficient i eficaç
 B4 Es planteja i pren decisions per desenvolupar la capacitat per l’autodisciplina, l’autoavaluació i la confiança en si mateix per treballar de forma independent i per iniciativa pròpia
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge