2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Reflexiona sobre principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració de tractament
 A2 Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
 A4 Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents àmbits de pràctiques.
Compleix amb els principis de responsabilitat de puntualitat, aspecte net i correctament uniformat, avisa i justifica els imprevistos (retards, faltes...)
 A7 Identifica situacions que impliquen transició i canvi de salut en les persones
 A8 Desenvolupa habilitats de valoració per reconèixer i interpretar en el pacient el procés de malaltia que està vivint.
 A11 Utilitzar el procés de judici clínic en el cuidatge del pacient i familia en situacions de cures.
Contrastar l'evidència de les fonts d'informació i la seva utilització en la pràctica clínica.
Manté una actitud crítica i reflexiva davant la seva pràctica: es qüestiona el mode en que fan les coses
 A13 Realitza procediments i cuidatges bàsics de forma adequada garantint el màxim comfort i seguretat per a les persones
Utilitza mesures per la prevenció de riscos biològics, físics...
 A14 Coneix i administra els fàrmacs d'ús habitual en els diferents àmbits de la pràctica
 A19 Coneix i s'assegura que la seva pràctica estigui basada en l'evidència científica, en guies de pràctica clínica actualitzades, en el que per al pacient sigui benestar i en el saber pràctic adquirit per la seva experiència i contrastat amb la seva tutora
 A22 Analitzar els pensaments i les emocions associats a situacions que es plantegen en la seva pràctica.
 A23 Actua des de l'escolta i des de la sensibilitat
 A24 Utilitza amb eficàcia els mitjans de comunicació del centre en la transmissió d'informació
 A27 Fa una distribució del temps en relació als seus objectius i necessitats del pacient i unitat
 A29 Identifica el model de gestió i coneix l'ideari del lloc de pràctiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adapta els objectius proposats pel professor/a a les seves necessitats d'aprenentatge
 B4 Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge