2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALUMNES, INSTITUCIONS, TUTORS
Explicació del programa, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i tutors
Pràctiques clíniques ESTADA DE PRÀCTIQUES
L’alumne ha de realitzar una estada de 9 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es duran a terme al llarg de 6 setmanes, 5 dies per setmana, 7 hores cada dia, en l’horari que s’estableixi en relació amb el de la infermera tutora. L'alumne haurà de proporcionar una atenció personalitzada i integral als malats que li siguin assignats.
L’aprenentatge en les diferents unitats clíniques, va capacitant l’estudiant a una comprensió progressiva de la complexitat implícita en les situacions de cuidatges, a través d'un procés reflexiu i integrant els continguts adquirits a les assignatures teòriques i el seu aprenetatge pràctic.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades, i fonts documentals i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Seminaris S’avaluarà l’assistència a les sessions, l’actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
Atenció personalitzada L'alumne tindrà assignat un infermer/a tutor/a que li acompanyarà i guiarà al llarg de les seves pràctiques clíniques.
Així mateix el professor/a acadèmic assignat, donarà suport a l'estudiant per arribar a aconseguir els objectius marcats