2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A1
A2
A3
A4
A6
A9
A11
A12
A13
A14
A15
A19
A21
A22
A24
B2
B4
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.
A meitat del cicle de pràctiques l’alumne farà una autoavaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar
60%
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A6
A9
A11
A24
B2
B4
S’avaluarà el lliurament puntual i acurada dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi 20%
Seminaris
A1
A6
A9
A22
A24
B2
B4
La asistencia als seminarís es obligatòria.
S'avaluarà l’actitut, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base

l' autoavaluació de l'alumne, la del tutor i el professor acadèmic de les pràctiques.

A meitat de període es farà una autoavaluació validada pel seu tutor, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes quant a la manera de procedir.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, el professor i el tutor faran una avaluació de l'alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en la avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder realitzar la nota ponderada

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.