2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A1
A2
A4
A7
A8
A11
A13
A14
A19
A24
A27
A29
B1
B4
B5
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.
A meitat del cicle de pràctiques l’alumne farà una autoavaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar
60%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A7
A8
A11
A22
S’avaluarà el lliurament puntual i acurada dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi 20%
Seminaris
A11
A22
A23
B1
B4
B5
La assistència als seminarís es obligatòria.
S'avaluarà l’actitut, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A meitat de període es farà una avaluació formativa escrita per l'estudiant i validada pel seu professor, la qual cosa s'utilitzarà per donar orientacions concretes quant a la manera de procedir.

L'avaluació del professor un cop finalitzat el període quedarà reflectida en les diferents activitats d'avaluació.

Per aprovar l'assignatura, cal que la categoria Pràctiques clíniques i Portafoli estiguin superades amb un 5 com a mínim.

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.

El coordinador del centre estarà pendent de tot el procés avaluatiu: objectius de l'alumne, treballs, sessions clíniques. Intervé també en situacions especials en quan a la presa de decisions.

El professor responsable de l'assignatura rebrà el treball del alumne una vegada avaluat. És el responsable de la qualificació final de l'alumne

L'estudiant podrà recuperar els objectius de les categories "Pràctiques clíniques" i / o "Portafolis" i les faltes d'assistència sempre que sigui possible abans de la qualificació d'actes de l'assignatura. Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en la avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder realitzar la nota ponderada