2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A20 Selecciona un tema d’estudi, planteja preguntes i defineix un problema d’estudi
Mostra criteri per la selecció de métodes qualitatius d’investigació
Defineix les tècniques i instruments de recollida de dades qualitatius més adients al problema d’estudi
Demostra capacitat per presentar una proposta d’investigació qualitativa en infermeria i, si s’escau, els resultats preliminars de la investigació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Demostrar de forma oral i escrita tenir capacitat de síntesi i crítica.
 B6 Mostra capacitat per presentar, d’acord al seu nivell, la difusió i divulgació d’un projecte de recerca qualitaiva i, si s’escau, dels seus resultats
 B8 Adquirir la destresa suficient, d’acord al seu nivell, per a plantejar un projecte utilitzant la metodologia qualitativa aplicada a infermeria
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa