2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I: Introducció, qüestions conceptuals en la metodologia de la investigació en infermeria Teoria, metodologia i tècniques. Mètodes científics i aproximacions teòriques i metodològiques d'infermeria.
Etapes i desenvolupament de la investigació quantitativa i qualitativa.
Unitat temàtica II: programar la investigació Selecció i enunciat del problema i diferents tipus d'objectius d'investigació segons la naturalesa a investigar. Formulació d'hipòtesi i cerca dels fonaments de la literatura científica existent.
Unitat temàtica III: aspectes bàsics sobre dissenys i mètodes quantitatius i qualitatius. Disseny, projecte, pla de recerca.
Metodologia i selecció de tècniques i instruments quantitatius i qualitatius.
Unitat temàtica IV: organització de la informació Obtenció de les dades segons metodologia quantitativa (qüestionaris, quaderns de recollida de dades, escales validades) o qualitativa (entrevistes i observacions, fitxes i anotacions: classificació, categorització i codificació).
Unitat temàtica V: Anàlisi de les dades Quantitatiu: anàlisi estadístic descriptiu i inferencial
Qualitatiu: construcció del coneixement. Comprensió, descripció i interpretació.
Anàlisi crític de publicacions científiques.
Unitat temàtica VI: Comunicació i difusió de resultats Comunicació oral. La informació necessària i indispensable.
L'art d'escriure: estils i tècnica.