2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del Programa als alumnes, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i dels tutors.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Portafolis inclourà: diari de camp i cicles reflexius.
Sessions clíniques Es duran a terme en el Campus Catalunya. Consistiran en treball cooperatiu en grups reduïts on l’alumne exposa i reflexiona sobre situacions viscudes a la pràctica clínica. Aquestes sessions estan guiades per la professora.
Pràctiques clíniques Estàncies a serveis d’atenció pediàtrica al hospital i a la comunitat. Hi haurà dos blocs de pràctiques; 5 sessions de 6 hores a la comunitat i 5 sessions de 6 hores a unitats pediàtriques d’hospitalització.
En el procés d'aprenentatge de l'assignatura, l'estudiant té assignat un tutor/infermer/a de la institució, que realitza la tutorització individualitzada, directa i continuada durant l'horari de pràctiques, guiant a l'alumne en el seu aprenentatge en l'aplicació de procediments, gestió de la unitat, en l'observació, vigilància i la reflexió en acció. Així com en actituts d'escolta activa, interrelació i integració del equip professional. També té assignat un professor de la Universitat que guiará el seu aprenentatge.
Treballs Es realitzaran dos treballs que son el mateixos que s'avaluan a les assignatures de la menció de pediatria, un al àmbit de la atenció d'infermeria pediàtrica a la comunitat i el altre al àmbit de l'infermeria pediàtrica al mon hospitalari.