2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 18204301
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Treball fi de grau Quart AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits La superació del TFG queda supeditada a l'assoliment de les competències específiques vinculades a aquesta assignatura. Per tant, és prerequisit per aprovar l'assignatura haver aprovat les matèries bàsiques i obligatòries de l'itinerari curricular.
Departament Infermeria
Coordinador/a
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
CASADÓ MARÍN, LINA CRISTINA
Adreça electrònica msagrario.acebedo@urv.cat
francesc.valls@urv.cat
linacristina.casado@urv.cat
mariajose.castillo@urv.cat
josep.barcelo@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
leticia.bazo@urv.cat
alba.roca@urv.cat
Professors/es
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
VALLS FONAYET, FRANCESC
CASADÓ MARÍN, LINA CRISTINA
CASTILLO CEPERO, MARIA JOSE
BARCELÓ PRATS, JOSEP
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


El TFG suposa la finalització dels estudis de Grau en Infermeria i permet a l'estudiant mostrar les competències adquirides al llarg de tota la formació integrant coneixements. El treball consisteix en l'estudi d'un tema vinculat amb els sabers assolits en les matèries específiques d'infermeria, això implica que el marc teòric del treball contemplarà la visió humanística de la cura i estarà vinculat a una de les àrees temàtiques que es proposen en l'assignatura. El contingut del TFG pot ser divers: des de l'abordatge teòric d'un fenomen fins l'aprofundiment d'una intervenció pràctica entre d'altres.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent