2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Nursing (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
  A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
  A3 Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
  A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
  A5 Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
  A6 Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
  A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
  A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
  A9 Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant les cures d'infermeria.
  A10 Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per a facilitar l'elecció del pacient.
  A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
  A12 Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
  A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
  A14 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús, indicació i els mecanismes d'acció, avaluant els beneficis, els riscos i efectes derivats de la seva administració o consum. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Així com identificar els nutrients que es troben en els aliments; seleccionant les recomanacions dietètiques adequades i identificant els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
  A15 Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
  A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
  A17 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
  A18 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl•lules i els teixits.
  A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
  A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
  A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
  A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
  A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
  A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
  A25 Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció per a la salut.
  A26 Dirigir i coordinar un equip i delegar cures
  A27 Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
  A28 Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut.
  A29 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Effective solutions to complex problems
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project