2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (2009)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Mantener un compromiso ético siguiendo los principios deontológicos y legales en el contexto profesional.
  A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
  A3 Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
  A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
  A5 Respondre a les necessitats de salut de la població, reconeixent les situacions de risc vital i executant maniobres de suport vital bàsic i avançat en aquelles situacions que ho requereixi.
  A6 Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
  A7 Conocer y valorar los cambios asociados a las diferentes etapas del ciclo vital y su repercusión en la salud, identificando las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas de formas de vida.
  A8 Conèixer els processos fisiopatològics, els problemes de salut mental i les necessitats nutricionals d'aquests processos; reconèixer i interpretar factors de risc i signes normals o canviants de salut-mala salut, sofriment i incapacitat de la persona en les diferents etapes del cicle vital.
  A9 Responder a las necesidades del paciente, familias y comunidad, planificando, ejecutando y evaluando los cuidados de enfermería.
  A10 Qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament la informació i les fonts de dades per a facilitar l'elecció del pacient.
  A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
  A12 Habilitats per a mantenir la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
  A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
  A14 Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso, indicación y los mecanismos de acción, evaluando los beneficios, los riesgos y efectos derivados de su administración o consumo. Demostrando habilidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias. Así como identificar los nutrientes que se encuentran en los alimentos; seleccionando las recomendaciones dietéticas adecuadas e identificando los problemas nutricionales y seleccionando / aplicando los cuidados de enfermería.
  A15 Habilitat per a identificar situacions de risc, dolor, sofriment, malaltia, incapacitat o mort per a respondre a les necessitats de salut de les persones durant el cicle vital i proporcionar cures que alleugin la situació dels malalts avançats i terminals
  A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
  A17 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i cura des d'una perspectiva històrica i comprendre l'evolució dels conceptes centrals de la disciplina infermera i els models teòrics més rellevants des d'una perspectiva ontològica i epistemològica.
  A18 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
  A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
  A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
  A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
  A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
  A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
  A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
  A25 Comprendre la funció, activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció per a la salut.
  A26 Dirigir i coordinar un equip i delegar cures
  A27 Planificar i gestionar el temps de forma efectiva mentre s'arriben a els estàndards de qualitat.
  A28 Educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut.
  A29 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol, identificar les característiques de la funció directiva dels Serveis d'Infermeria i la gestió de cura.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilización hacia temas medioambientales
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidad