2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
1
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
1
4
0
0
2
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
1
8
2
1
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
1
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
1
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
1
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
1
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
1
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
1
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
1
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
1
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
1
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
1
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
1
4
1
0
6
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
1
8
2
1
4
1
1
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
1
8
2
1
4
1
1
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
1
8
2
1
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
1
4
1
1
6
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
1
8
2
1
4
1
1
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
1
8
2
1
4
1
1
4
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
1
8
2
1
4
1
1
7
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
1
8
2
1
4
1
1
8
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
1
8
2
1
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
1
8
2
1
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
1
8
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
1
4
2
0
1
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
1
4
2
0
2
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
1
8
2
1
4
2
0
3
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
1
8
2
1
4
2
0
4
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
1
8
2
1
4
2
0
5
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
1
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
8
2
1
4
2
1
0
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
1
8
2
1
4
2
1
2
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
1
8
2
1
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
1
8
2
1
4
2
1
4
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
1
8
2
1
4
2
1
7
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
1
8
2
1
4
2
1
8
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
1
8
2
1
4
2
2
0
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
1
8
2
1
4
2
2
1
PROGRAMES DE SALUT
1
8
2
1
4
2
2
3
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A1Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context
professional.
RA1Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics de filosofia, ètica i bioètica i dret, així com els principis
ètics més rellevants en infermeria

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Reconèixer les dimensions ètiques de la cura humana

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els
aspectes de relació i legislació involucrats.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Identificar i analitzar valors ètics i legals en les seves pràctiques clíniques.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar els comportaments de risc per a la salut dels joves reflexionant sobre els judicis de
valor i el propi comportament.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Conèixer les implicacions legals del consentiment informat en el menor madur.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Reconéixer l'autonomia com principi ètic fonamental

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Reconèixer situacions susceptibles de limitació d’esforç terapèutic

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reflexionar des de casos pràctics sobre l’ètica del tenir cura en situacions de risc de mort o
de mort imminent

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Reflexiona sobre els principis i valors étics en el tenir cura de la persona i familia

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Es planteja les implicacions legals que suposen l’omissió de cures o errors en l’administració
de tractament

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Aprofundir en aspectes relatius a la violència en aquesta etapa del cicle vital

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Coneix la importància de l’ètica en investigació
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Coneix la importància de l’ètica en investigació

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Conèixer aspectes ètics i legals en el camp de les drogodependències i altres addiccions

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Analitzar la influència de factors culturals i socials
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Analitzar la influència de factors culturals i socials

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Reflexiona des de l'ètica de la cura sobre l'ús de mesures de contenció

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Conèixer les bases jurídiques que regulen aspectes relacionats amb a mort

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Identifica, reconeix i analitza els valors ètics i legals en el context de la infermeria
comunitària

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Reconeix la sensibilitat cap a un mateix i els demés com a principi ètic fonamental de cures en la
relació amb les persones

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Introduir la importància de l'anàlisi de les desigualtats socials i la seva repercussió en el
procés salut-malaltia

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer les implicacions ètiques dels seus actes

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Actua sense prejudicis i judicis de valor
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Actua sense prejudicis i judicis de valor

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d’accessibilitat universal,
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Respectar el secret professional
    RA26 - Respectar el secret professional

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Respectar el secret professional

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Respectar el secret professional

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA26 - Respectar el secret professional

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Respectar el secret professional

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Respectar el secret professional

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Respectar el secret professional

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Respectar el secret professional

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Respectar el secret professional

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Respectar el secret professional

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Respectar el secret professional

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Respectar el secret professional

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Respectar el secret professional

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Respectar el secret professional

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Respectar el secret professional

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Respectar el secret professional

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27Manté els criteris ètics en la realització del treball
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214107/FARMACOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - Manté els criteris ètics en la realització del treball

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A2Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a
treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
RA1Identificar els components ambientals en relació a la salut.
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Identificar els components ambientals en relació a la salut.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer la història natural del procés salut-malaltia i la seva relació amb els nivells de
prevenció.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg
del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció
i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona
relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Analitzar com influeixen els factors socials i culturals en el desenvolupament dels processos de
salut/malaltia/atenció.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre salut, inmigració i desigualtat social.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Prendre consciència de la influència de la cultura i de les relacions socials en els processos de
morbi-mortalitat.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Definir i ser capaç de percebre la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social
(sickness) de la malaltia identificant el model explicatiu del professional i de la persona.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen
en l'alimentació de l'home en el decurs de la història.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Desenvolupar la comprenssió de les experiències de salut/malaltia en la vida de la persona i els
principis que orienten la pràctica infermera

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura,
procedència geogràfica, classe social, edat

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Prendre consciència de la necessitat d’humanització d’entorns tecnològics des de la
perspectiva de la persona i la diversitat multicultural

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Relaciona la situació de salut- malaltia amb el mode en que la persona ho viu i es planteja el
tenir cura en base a aquella singularitat

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Es qüestiona el mode d’implicació en les cures
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Es qüestiona el mode d’implicació en les cures

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Aprofundir en l’atenció integral de la persona tenint en compte aspectes relatius al gènere i la
cultura

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Aprofundir en les imatges socials al voltant de la vellesa

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA19 - Aprofundir en el paper del recolzament informal en la vellesa

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA20Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214107/FARMACOLOGIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA20 - Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA21Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214107/FARMACOLOGIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA21 - Coneix al pacient com a persona i per la seva situació clínica

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA22Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214107/FARMACOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA22 - Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal,
familiar o social

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA23Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214107/FARMACOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA23 - Reconèixer la importància de l’atenció integral a la persona tenint en compte el gènere, la
cultura, la procedència geogràfica, classe social i edat

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA24Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214107/FARMACOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA24 - Identificar les variables que influeixen en el procés salut-malaltia-atenció

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA25Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA25 - Descriure la historia natural del procés salut-malaltia-atenció i aplicar estratègies de
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA26Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA26 - Aplicar els fonaments de l’educació per a la salut, fomentant la capacitació de la persona,
familia i comunitat per a gestionar la pròpia salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA27És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214107/FARMACOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA27 - És capaç d'analitzar, avaluar i aplicar els principis de la cura en situacions particulars de la
pràctica

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA28El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214107/FARMACOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA28 - El marc teòric del treball es sustenta en els principis de les cures integrals d’infermeria

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A3Educar, facilitar, donar suport i animar la salut, el benestar i el confort, promovent la
participació del pacient, família i comunitat en el seu procés de salut - malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com instrument per a capacitar a les persones,
família i comunitat per a gestionar la seva pròpia salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Conèixer els programes d'educació- promoció i prevenció al llarg del cicle vital

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Adquirir habilitats per a desenvolupar programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i criatures durant el procés salut-malaltia en
la salut productiva i en el creixement des de l'adolescència, considerant la seva repercussió en
el grup familiar.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Conèixer els programes de promoció i prevenció associats als problemes de salut de l'adult mig.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Explorar la manera en que les persones poden integrar algunes tècniques complementàries a la seva
vida.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Explora l’estrès i l’afrontament en escenaris i situacions crítiques

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Conèixer maneres de recolzar la recuperació i la salut en els processos d’adaptació, canvi i
adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Realitza intervencions que promouen la salut pacient i família

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Aprofundir en la formació de l’alumnat en les activitats que porta a terme la infermeria en
l’Atenció Gerontogeriàtrica

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Explora intervencions que promouen el coneixement del pacient sobre la salut, benestar i confort
del pacient i família

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Reconeix la importància de l’educació sanitària com a element estratègic per assolir els
objectius en salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Conèixer els programes de prevenció de la malaltia i d’educació per a la salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Identificar i aplicar les diferents estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la
salut al llarg del cicle vital

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Actua i assumeix responsabilitat en les cures
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Actua i assumeix responsabilitat en les cures

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
A4Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
RA1Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA1 - Prendre consciència del rol professional en les diferents dimensions del cuidatge

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA3Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA3 - Identificar les funcions i rols professionals dels equips de salut, en els centres soci-sanitaris

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA4Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA4 - Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions
especials de risc personal, familiar o social

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA5Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA5 - Coneix les principals teories i tendències en gestió, la seva evolució històrica i les relaciona
amb el rol professional

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA6Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA6 - Comprèn l’estructura del procés administratiu i la seva aplicació en el treball, agafant
consciència de la metodologia del procés

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA7Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA7 - Identifica en les seves activitats les funcions que implica el rol professional en la infermeria
hospitalària

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA8Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA8 - Desenvolupa el sentit de responsabilitat, i d’involucrar-se en el mode de fer les coses

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA9Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA9 - Desenvolupa el sentit de solidaritat i l’actitud cooperativa

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA10Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA10 - Reflexionarà sobre l’impacta dels trastorns de salut mental en la qualitat de vida del pacient i
la seva família

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA11Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA11 - Destacar la importància del rol d'infermeria en el camp de les drogodependències i la seva
intervenció com a membre en l'equip multidisciplinari

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA12Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA12 - Identifica les funcions que implica el rol professional a la infermeria comunitària

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA13Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA13 - Destacar la importància del rol d'infermeria de salut mental i la seva intervenció com a membre en
l'equip multidisciplinari

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA14Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA14 - Aprofundir en la formació dels / les estudiants en les activitats que porta a terme infermeria en
l'atenció als nens i nenes i en l'adolescència

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA15Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA15 - Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen
entre els seus membres

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA16Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA16 - Descriure les activitats que porta a terme la infermera en l’Atenció Primària de Salut

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA17Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA17 - Actua des de la responsabilitat assegurant del per què el com i les conseqüències dels seus actes

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA18Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214107/FARMACOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214204/METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214205/INTERNATIONAL NURSING
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214210/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214212/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214213/SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214214/MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214217/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214218/LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214220/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214221/PROGRAMES DE SALUT
    RA18 - Assumeix la responsabilitat de les funcions que li corresponen, de les seves decisions i de les
seves accions

18214223/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
 RA19Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214002/FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214003/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214107/FARMACOLOGIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214106/INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214111/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214112/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214116/INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214113/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214114/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214117/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214118/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214201/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214202/INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
    RA19 - Identifica les funcions i rols d’infermeria com a membre de l’equip

18214203/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL