2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
3
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
1
8
2
3
4
0
0
2
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
1
8
2
3
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
3
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
3
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
3
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
3
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
3
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
1
8
2
3
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
3
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
3
4
1
1
1
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
1
8
2
3
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
3
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
3
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
3
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
3
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
3
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
3
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
3
4
1
1
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
8
2
3
4
1
1
2
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
1
8
2
3
4
1
0
5
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
1
8
2
3
4
1
0
6
INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
1
8
2
3
4
1
1
3
CURES PAL·LIATIVES
1
8
2
3
4
1
1
4
PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
1
8
2
3
4
1
1
5
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
1
8
2
3
4
1
1
6
INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
1
8
2
3
4
1
1
7
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
1
8
2
3
4
1
1
8
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
1
8
2
3
4
1
1
9
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
1
8
2
3
4
1
2
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
1
8
2
3
4
1
2
1
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
1
8
2
3
4
1
2
2
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
1
8
2
3
4
1
2
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
1
8
2
3
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
8
2
3
4
2
0
2
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
1
8
2
3
4
2
0
3
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
1
8
2
3
4
2
0
5
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
1
8
2
3
4
2
0
6
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
1
8
2
3
4
2
0
7
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
3
4
2
0
8
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
1
8
2
3
4
2
1
0
METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
1
8
2
3
4
2
1
2
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
1
8
2
3
4
2
1
3
SALUT MENTAL POSITIVA
1
8
2
3
4
2
1
4
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
1
8
2
3
4
2
1
7
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A1Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
RA1Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A2Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A3Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació,
i els mecanismes d'acció dels mateixos.
RA1Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A4Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes
derivats de la seva administració i consum.
RA1Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Reconèixer els problemes d'automedicació
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Aplicar valoracions i procediments en relació a tècniques terapèutiques, protocols de cures,
proves diagnòstiques i fàrmacs en els processos de malaltia al llarg del cicle vital

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA10 - Aplicar valoracions i procediments en pacients greument malalts en relació a tècniques
terapèutiques, protocols de cures, proves diagnòstiques, fàrmacs, suport vital bàsic i avançat
al llarg del cicle vital

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA11 - Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució
de procediments de diversa complexitat

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA12 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA13 - Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA14 - Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari,
delegant sota supervisió

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A5.1Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al
llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
RA1Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A5.2Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
RA1Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A5.3Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions
dietètiques adequades.
RA1Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Realitzar valoracions de l'estat nutricional
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Conèixer pautes nutricionals associades al problema de salut i recuperació al llarg del cicle
vital

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Conèixer formes de cures que prevenen complicacions i afavoreixen la curació

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A6Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
RA1Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies)

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA8 - Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA9 - Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació
terapèutica efectiva i de qualitat

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A7Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234117/METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234118/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234119/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234120/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234121/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234122/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234202/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234203/APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234205/DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234206/DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234210/METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234212/SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234213/SALUT MENTAL POSITIVA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234214/SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18234217/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234105/INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234106/INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234113/CURES PAL·LIATIVES
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234114/PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234115/GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi
i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica

18234116/INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
    RA8 - Conèixer maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els proc